Αγροτικοί Συνεταιρισμοί .  Ο νέος  νόμος  4673/2020  (ΦΕΚ  53 Α΄  11-3-2020) 

Δημοσιεύθηκε ο νόμος  4673//2020  (ΦΕΚ 53  Α’  11-3-2020)  για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Ι.Σύμφωνα με τα ειδικότερα  διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση του  νόμου  4673//2020  (ΦΕΚ   Α'53  11-3-2020 ) :

• Ονέος αυτός νόμοςπαρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των διατάξεων τουκαταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της.

•Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδοτήσεως της λειτουργίας των ΑΣ, πράγμα που τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, πράγμα που καθιστά ελκυστική τη συμμετοχή τους, χωρίς όμως ο ΑΣ να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.

 • Με το  νέο νόμο ρυθμίζεται και ο ρόλος του κράτους, ο οποίος περιορίζεται στις διαδικασίες καταχώρισης στο Μητρώο, στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας και στη μέριμνα για την ανάπτυξη των ΑΣ.  (Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση του νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο www.hellenicparliament .gr  πατήστε εδώ)

ΙΙ.Όπως αναφέρεται στην Έκθεση επί του νομοσχεδίου  της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής :

  Α. Ειδικότερα, διά των ρυθµίσεων του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-3), υπό τον τίτλο «Γενικές Διατάξεις», µεταξύ άλλων, διατυπώνονται εκ νέου ο ορισµόςκαι ο σκοπός των Αγροτικών Συνεταιρισµών.

Διευκρινίζεται, εξ άλλου, ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν εµπορική ιδιότητα.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, να χρηµατοδοτούν τα µέλη τους, υπό τη µορφή πιστώσεων, µέχρι του ποσού των είκοσιπέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, συνολικώς για κάθε µέλος.

Επισηµαίνεται,ότι, εισάγεται ρύθµιση διά της οποίας, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από το νοµοσχέδιο, εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς και αναλογικώς οι διατάξειςτου ν. 4548/2018 για τις Ανώνυµες Εταιρείες, όπως και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 1).

Επαναλαµβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσειςσύστασης των γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισµών και ρυθµίζονται ζητήµατα διοίκησής τους (άρθρο 2).

Ρυθµίζονται, επίσης, ζητήµατα σχετικώς µετην έδρα και την επωνυµία των Αγροτικών Συνεταιρισµών και, ιδίως, αφενός απαλείφεται η αναφορά στον όρο της «περιφέρειας» Αγροτικού Συνεταιρισµού, αφετέρου ορίζεται ότι ο αριθµός του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών όπως και η ονοµασία της ιστοσελίδας πρέπει να αναφέρονταιστα έντυπα των Αγροτικών Συνεταιρισµών (άρθρο 3).

Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 4-5), υπό τον τίτλο «Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισµού», καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία καιοι όροι της σύστασης Αγροτικών Συνεταιρισµών (άρθρο 4), καθώς και ζητήµατα ως προς τον τύπο και το περιεχόµενο του καταστατικού τους (άρθρο5).

Σηµαντικέςκαινοτοµίες, διευκρινίζεται στην Έκθεση   ης Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, είναι οι εξής:

- ελάχιστος αριθµός των ιδρυτικών µελών µειώνεται, από είκοσι (20), σε

δέκα (10)(άρθρο 4)·

- δύναται να εγκρίνονται (διά ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων) και καταστατικά µε λιγότερα ιδρυτικά µέλη, εφόσον ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρατου Αγροτικού Συνεταιρισµού βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά µε λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η δραστηριότητά του αφορά ειδικά προϊόντα (άρθρο 4)·

- καταργείται η αρµοδιότητα του Ειρηνοδικείου για τη σύσταση των Αγροτικών Συνεταιρισµών. Αρµόδια για την έγκριση του καταστατικού καθίσταταιη Διεύθυνση Οικονοµικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων(άρθρο 4)·

- κατά ενδεχόµενης απορριπτικής απόφασης της εν λόγω Διεύθυνσης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εντός τριάντα (30) ηµέρων από την κοινοποίηση της απόφασης στον πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συµβουλίου(άρθρο 4).

Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 6 - 8), υπό τον τίτλο «Μέλη– Δικαιώµατα – Υποχρεώσεις», ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µελών των Αγροτικών Συνεταιρισµών(άρθρα 6 και 8),όπως και ζητήµατα που αφορούν τις διαδικασίες εγγραφής, αποχώρησης καιδιαγραφής των µελών των Αγροτικών Συνεταιρισµών (άρθρο 7).

Σηµαντικές καινοτοµίες, διευκρινίζεται στην Έκθεση   της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής , είναι οι εξής:

- παρέχεται ρητώς η δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, να συµµετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο ή στο Εποπτικό Συµβούλιο(άρθρο 6)·

- οι ιδιώτες επενδυτές συµµετέχουν, εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση µε δικαίωµα ψήφου σε ποσοστό µέχρι 35% τουσυνολικού αριθµού των ψήφων που διαθέτουν τα µέλη των Αγροτικών Συνεταιρισµών (άρθρο 6)·

- µειώνεται, από 80%, σε 75%, το ελάχιστο ποσοστό επί της ετήσιας παραγωγής που υποχρεούται να παραδίδει κάθε µέλος στον Αγροτικό Συνεταιρισµόστον οποίο µετέχει(άρθρο 8)·

- ορίζεται ρητώς ότι το καταστατικό Αγροτικού Συνεταιρισµού µπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των µελών του για τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς αυτόν, συµπεριλαµβανοµένης και της κύρωσης της διαγραφής από µέλος του(άρθρο 8).

Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 9 - 10), υπό τον τίτλο «Σχέσεις µελών Αγροτικών Συνεταιρισµών», εισάγεται, µεταξύ άλλων, ως σηµαντική καινοτοµία, ο καθορισµός ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου (συγκεκριµένως, δέκα χιλιάδων ευρώ) και καταργείται η υποχρέωση καταβολής, κατ’ ελάχιστον, του 50% της ονοµαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας που καταβαλλόταν κατά την εγγραφή µέλους (άρθρο 9).

Επίσης, προβλέπεται ρητώς ότι η αξία των υποχρεωτικών µερίδων των µελών-επενδυτών µπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη των µελών-συνεταιριστών, καθώς και ότι, διά των διατάξεων του καταστατικού, δύναται να ορίζεται ότι οι προαιρετικές µερίδες των µελών των Αγροτικών Συνεταιρισµών είναι έντοκες (άρθρο 9).

 Τέλος, προσδιορίζονται εκ νέου η ευθύνη και οι υποχρεώσεις των µελών των Αγροτικών Συνεταιρισµών έναντι τρίτων (άρθρο10).

Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 11 - 20), υπό τον τίτλο «Διοίκηση των Αγροτικών Συνεταιρισµών», ρυθµίζονταιζητήµατα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισµών και λειτουργίας των οργάνων τους. Μεταξύάλλων:

- περιορίζεται, από τριάντα (30) σε δέκα (10), ο ελάχιστος αριθµός µελών για τον υποχρεωτικό ορισµό Εποπτικού Συµβουλίου (άρθρο 11)·

- καθορίζονται ως υπαγόµενα στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ΓενικήςΣυνέλευσης, µεταξύ άλλων, η εκλογή και η ανάκληση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, η έγκριση εισόδου µελών-επενδυτών και ο καθορισµός του ύψους της µερίδας τους, ο ορισµός ειδικών εκπροσώπων για την άσκηση αστικών ή/και ποινικών αξιώσεων και για τη διεξαγωγή δικών κατά των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, όπως και η έγκριση συµβάσεων που συνάπτουν τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό(άρθρο 12)·

- εκτός από το Διοικητικό Συµβούλιο, µπορεί και το Εποπτικό Συµβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, για λόγους που προβλέπονται από τον νόµο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συµφέροντου Αγροτικού Συνεταιρισµού (άρθρο 12)·

- δύναται να ζητηθεί (από το ένα πέµπτο (1/5) των µελών Αγροτικού Συνεταιρισµού) η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όχι µόνο από το Διοικητικό Συµβούλιο, όπως ισχύει σήµερα, αλλά και από το Εποπτικό Συµβούλιο (άρθρο 12)·

- για τον σχηµατισµό της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης δεν λαµβάνονται υπόψη οι ψήφοι των µελών επενδυτών(άρθρο 13)·

- σε περίπτωση µη επίτευξης της συνήθους απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νοµίµως σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου αριθµού εκπροσωπούµενων ψήφων για τον σχηµατισµό απαρτίας (άρθρο 13)·

- για τη λήψη απόφασης επί ειδικώς, εν προκειµένω, καθοριζόµενων ζητηµάτων, σε περίπτωση µη επίτευξης της εξαιρετικής (αυξηµένης) απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται νοµίµως σε επαναληπτική συνεδρίαση, όταν παρευρίσκονται σε αυτήν µέλη που έχουνδικαίωµα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του συνολικού αριθµού των ψήφων (προκειµένου περί Συνεταιρισµώνµε µέχρι χίλια πεντακόσια µέλη) ή το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των ψήφων (προκειµένου περί Συνεταιρισµών µε άνω των χιλίων πεντακοσίων µελών) (άρθρο 13)·

- στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις οποίες απαιτείται η αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθµού των ψήφων των παριστάµενων µελών, προστίθενται και εκείνες για την είσοδο στον ΑγροτικόΣυνεταιρισµό µελών-επενδυτών, και τον καθορισµό της αξίας κάθε µερίδας µέλους-επενδυτή (άρθρο 14)·

- θεσπίζεται για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και του ΕποπτικούΣυµβουλίου η απαγόρευση διενέργειας ανταγωνιστικών προς τον σκοπό του Αγροτικού Συνεταιρισµού πράξεων (άρθρο 16)·

- δύναται να παρέχεται, διά καταστατικής πρόβλεψης, αποζηµίωση, όχι µόνον στο Πρόεδρο, αλλά και στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για τηναπασχόληση τους µε υποθέσεις του Αγροτικού Συνεταιρισµού (άρθρο 16)·

- αυξάνεται, από δέκα (10) σε δεκαπέντε (15) έτη, ο χρόνος παραγραφήςτων αξιώσεων του Αγροτικού Συνεταιρισµού κατά των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου για πράξεις πουτέλεσαν εκ δόλου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε ζηµία στον Αγροτικό Συνεταιρισµό (άρθρο 16)·

- µειώνεται, από δύο εκατοµµύρια (2.000.000), σε ένα εκατοµµύριο(1.000.000) ευρώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών των Αγροτικών Συνεταιρισµώνγια την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχοςπεριουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (άρθρο 16)·

- θεσπίζεται η υποχρέωση δηµιουργίας, εντός τριών µηνών από την ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισµού, ιστοσελίδας και διατήρησής της σε λειτουργία, και καθορίζονται τα στοιχεία και έγγραφα που θα πρέπει να αναρτώνται σε αυτήν (άρθρα 16)·

- προβλέπεται η υποχρέωση του Διοικητικού Συµβουλίου να ενηµερώνειτουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες το Εποπτικό Συµβούλιο (άρθρο 18)·

- θεσπίζεται ρητώς η υποχρέωση εχεµύθειας των µελών των οργάνων τωνΑγροτικών Συνεταιρισµών και µετά την παύση της θητείας τους (άρθρο 19).

Δια των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 21-24), υπό τον τίτλο «Εποπτεία - Έλεγχος», προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι η κρατική εποπτεία επί των Αγροτικών Συνεταιρισµών, των αναγκαστικών συνεταιρισµών και των Ενώσεών τους, των Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων, των Οργανώσεων και Οµάδων παραγωγών και των Ενώσεών τους και των Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµωνδιά της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που ορίζεται ως η εποπτεύουσα αρχή (άρθρο 21).

Καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο της κρατικής εποπτείας (άρθρο 21), και προβλέπεται η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συµπράξεων και άλλων συλλογικών φορέων (εφεξής «ΕΜΑΣ») από την ανωτέρω Διεύθυνση, στο οποίο εγγράφονται, µεταξύ άλλων, και οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί(άρθρο 22).

Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικώς µε την εγγραφή των Αγροτικών Συνεταιρισµών στο ΕΜΑΣ καθώς και τη διαγραφήτους, όταν συντρέχουν λόγοι λύσης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Καθορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία που υποβάλλονται ηλεκτρονικώς. Επίσης, ως καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των ετήσιων τακτικών δηλώσεων των Αγροτικών Συνεταιρισµών ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου εκάστου έτους, αντί της ηµεροµηνίας της 30ής Ιουνίου (εκάστου έτους) που ισχύει σήµερα (άρθρο 23).

Περαιτέρω, ρυθµίζονται εκ νέου, ζητήµατα σχετικώς µε τον τακτικό (ετήσιο) διαχειριστικό έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των διάφορων Αγροτικών Συνεταιρισµών. Συγχρόνως, προσδιορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις ανάθεσης του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου σε ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν.4449/2017 ή σε ελεγκτές που έχουν άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος ανά περίπτωση καθώς και τα καθήκοντά τους. Επίσης, η εποπτεύουσα αρχή δύναται να ζητεί από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιρισµών (άρθρο 24).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 25-28), υπό τον τίτλο «Οικονοµική Διαχείριση»,ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν τη διαχειριστική χρήση των Αγροτικών Συνεταιρισµών, την κατάρτιση και δηµοσίευσητων ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οικονοµικής διαχείρισης,την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης στην ιστοσελίδα και την αποστολήτων εν λόγω καταστάσεων στην εποπτεύουσα αρχή (άρθρο 25). Επίσης, εισάγονται, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις που αφορούν το διαχειριστικό υπόλοιπο,το οποίο περιλαµβάνει τα πλεονάσµατα και τα κέρδη των Αγροτικών Συνεταιρισµών µετά την αφαίρεση κάθε είδους δαπανών, ζηµιών, αποσβέσεων και τόκων των προαιρετικών µερίδων, το τακτικό αποθεµατικό, τη δυνατότητα σχηµατισµού ειδικού αποθεµατικού καθώς και τη φορολόγηση των πλεονασµάτων και κερδών των Αγροτικών Συνεταιρισµών.Συγκεκριµένως, ορίζεται ότι τα πλεονάσµατα που δηµιουργούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί δεν φορολογούνται, σε αντίθεση µε τα κέρδη που φορολογούνται κατά τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας, όπως ισχύει. Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι εισάγεται η δυνατότητα σχηµατισµού ειδικού αποθεµατικού από τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη των Αγροτικών Συνεταιρισµών. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρεται στο τακτικό ή το ειδικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των µελών.

Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδηδύνανται να διανέµονται στα µέλη µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καιστην περίπτωση της διανοµής κερδών, φορολογούνται ως µερίσµατα, ενώ,στην περίπτωση της διανοµήςπλεονασµάτων, εξακολουθούν να φορολογούνται ως εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (άρθρο26).

Περαιτέρω, ρυθµίζονταιζητήµατα πρόσβασης σε οικονοµικές ενισχύσεις και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 27), και απαριθµούνται τα βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (άρθρο 28).

Το Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 29-33), υπό τον τίτλο «Συγχώνευση – Μετατροπή– Πτώχευση – Διάλυση – Εκκαθάριση ΑΣ»,ρυθµίζει αντίστοιχα ζητήµατατων Αγροτικών Συνεταιρισµών.

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται εκ νέου οι όροικαι οι προϋποθέσεις για τη συγχώνευση Αγροτικών Συνεταιρισµών, καθορίζονται οι έννοµες συνέπειες της συγχώνευσης, όπως, χαρακτηριστικώς, τοότι η συγχώνευση συνεπάγεται την καθολική διαδοχή του νέου ΑγροτικούΣυνεταιρισµού σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισµών που συγχωνεύθηκαν, και ορίζονται τα περί µετατροπής Αγροτικού Συνεταιρισµού σε Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη όπως και τα περί εισφοράς κλάδου ή τµήµατος Αγροτικού Συνεταιρισµού σε λειτουργούσα Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη(άρθρο 29).

Σε ό,τι αφορά στην πτώχευση των Αγροτικών Συνεταιρισµών, επισηµαίνεται ότι, σχετικώς, εφαρµόζονται καταρχήν οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Προσδιορίζονται ειδικότερα όσοιδικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης. Ορίζεται ότι ο υπό εκκαθάριση Αγροτικός Συνεταιρισµός κηρύσσεται σε πτώχευση µόνο αν δεν έχει συντελεσθεί η διανοµή.

Επισηµαίνεται ότι, από την κήρυξή του σε πτώχευση, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός λύεται, και ότι η πτώχευσή του δεν συνεπάγεταιτην πτώχευση των µελών του (άρθρο 30).

Σχετικώς µε τη λύση των Αγροτικών Συνεταιρισµών, προσδιορίζονται ρητώς πέντε συν µία περιπτώσεις κατάτις οποίες αυτοί λύονται. Ορίζονται οι σχετικές υποχρεώσεις της εποπτεύουσας αρχής και ρυθµίζεται η ειδική περίπτωση στην οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Αγροτικού Συνεταιρισµού καθίσταται κατώτερο από το ένα πέµπτο (1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου (άρθρο 31).

Ορίζονται, περαιτέρω, τα περί εκκαθάρισης των Αγροτικών Συνεταιρισµών(άρθρο 32). Ορίζεται ότι οι εκκαθαριστές δεν διώκονται ποινικώς, ούτε υπέχουν αστική ήάλλη ευθύνη για χρέη Αγροτικών Συνεταιρισµών και Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων προς το Δηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Θεσπίζεται εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος στις υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, εκκαθαρίσεις των Αγροτικών Συνεταιρισµών, Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων, κ.λπ. (άρθρο 33).

Διά των ρυθµίσεων του Κεφαλαίου Θ΄ του νοµοσχεδίου (άρθρο 34), υπό τον τίτλο «Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις», µεταξύ άλλων, ορίζονται ωςτέτοιες οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ), οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) που δραστηριοποιούνται στην αγροτική οικονοµία, και τις οποίες συνιστούν ΑΣ ή και άλλες Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, καθώς και µέτοχοι-επενδυτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

Καθορίζονται το ανώτατο ποσοστό µετοχών που µπορεί να αποκτήσει κάθε µέτοχος, το ανώτατο ποσοστό µετοχών που µπορεί να κατέχεται από µετόχους-επενδυτές και το ανώτατο ποσοστό µετοχών ανά µέτοχο σε περίπτωση κατά την οποία οι µέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε (5).

Επισηµαίνεται ότι, κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται, συµφώνως προς τη νοµική µορφήτης Αγροτικής Εταιρικής Σύµπραξης, οι κανόνες που διέπουν τις ΑΕ, τις ΕΠΕ ήτις ΙΚΕ, αντιστοίχως (άρθρο 34).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι΄ (άρθρο 35), υπό τον τίτλο «ΠοινικέςΔιατάξεις», προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίουή του Εποπτικού Συµβουλίου ή για τους υπαλλήλους των Αγροτικών Συνεταιρισµών και των Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων ως προς τα αδικήµατα που απαριθµούνται στο άρθρο 35, όπως είναι η µη παροχή ή παροχή αναληθών πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση, η άρνηση παράδοσηςή η απόκρυψη βιβλίων και στοιχείων, η σύνταξη ψευδών ή εικονικών ισολογισµών.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 36-42), υπό τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις – Καταργούµενες διατάξεις - Λοιπές διατάξεις - Έναρξη ισχύος», παρατίθενται, µεταξύ άλλων, οι µεταβατικές διατάξεις του νοµοσχεδίου.

Σηµειώνεται ότι παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 ηπροθεσµία ολοκλήρωσης των εργασιών εκκαθάρισης των Αγροτικών Συνεταιρισµών και των Αγροτικών Εταιρικών Συµπράξεων του ν. 2810/2000 πουέχουν τεθεί υπό εκκαθάριση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 (άρθρο 36).

Στο άρθρο 37 ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις, µεταξύ των οποίων καιοι διατάξεις του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικήςοργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», το µεγαλύτερο µέρος του οποίου καταργείται. Περαιτέρω, ορίζονται οι προϋποθέσεις σύστασης νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µετίτλο «Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.)», το οποίο αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των Αγροτικών Συνεταιρισµών και των λοιπών νοµικών προσώπων που είναι εγγεγραµµένοι στο ΕΜΑΣ.

 Ορίζονται, επίσης, τα περί οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΕΘ.Ε.Α.Σ.καθώς και οι σκοποί της (άρθρο 38).Ακόµη, προστίθενται ή αντικαθίσταντα ιδιατάξεις σε υφιστάµενους νόµους, διά των οποίων, αφενός παρατείνονται υφιστάµενεςπροθεσµίες σε σχέση µε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφετέρου εισάγονται ευνοϊκές για τους παραχωρησιούχους ακινήτων του Υπουργείου και για τους κατόχους αγροτεµαχίωναναδασµού που έχουν καταστεί κύριοι αυτών, διατάξεις (άρθρο 39).

Εισάγονται, επίσης, ρυθµίσεις για την εκτέλεση προγραµµάτων δακοκτονίας, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισµοί (άρθρο 40), καθώς και γιατην ευθύνη των διοικήσεων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που έχουν, µεταξύ άλλων, τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πτώχευσης (άρθρο41).

Τέλος, διά του άρθρου 42 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

(Για να δείτε την  Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί  του νομοσχεδίου όπως δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο www.hellenicparliament .gr  πατήστε εδώ)

 

 

Β.Συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας συνεταιρισμών

 Στη συνέχεια στην ίδια ως άνω Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας παρατίθεται το συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών στη χώρα μας και ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα:

 Όπως έχει ήδη επισηµανθεί διά της από 19.4.2016 Έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του νοµοσχεδίου «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (ήδη, ν. 4384/2016) , ο συντακτικός νοµοθέτης του 1975 περιέλαβε ειδικές διατάξεις για τους συνεταιρισµούς εντεταγµένες στο άρθρο 12 του Συντάγµατος – το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωµα της «συνένωσης» – και, συγκεκριµένως, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 12 Συντάγµατος, οι οποίες, µετά την κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 12 κατά την Αναθεώρηση του 2001, αναριθµήθηκαν σε παρ. 4 και 5, αντιστοίχως.

 Έτσι, στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι: «Οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισµοί κάθε είδους αυτοδιοικούνταισύµφωνα µε τους όρους του νόµου και του καταστατικού τους και 8 προστατεύονται και εποπτεύονται από το Κράτος, που είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την ανάπτυξή τους. Κατά, δε, την παρ. 5: «Επιτρέπεται η σύσταση µε νόµο αναγκαστικών συνεταιρισµών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δηµόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκµετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση αυτών που συµµετέχουν».

Από τη διάταξη της παραγράφου 4 προκύπτει, κατ’ αρχάς, ότι το Σύνταγµα δεν κατοχυρώνει µόνο την αρχή της αυτοδιοίκησης των συνεταιρισµών, αλλά υιοθετεί, γενικώς, τον συνεταιρισµό ως µορφήοικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης (βλ. Στ. Κιντή, Δίκαιο Συνεταιρισµών, τ. α΄, 1997, σελ. 65 επ.).

Έτσι, οι συνεταιρισµοί υπόκεινται σε κρατική εποπτεία, το δε κράτος υποχρεούται να µεριµνά για την ανάπτυξή τους. Όπως γίνεται δεκτό στη θεωρία (βλ. Στ. Κιντή, όπ. π., σελ. 66, και του ιδίου, Η εποπτεία και ο έλεγχος των αγροτικών συνεταιρισµών, 1989, σελ. 45 επ.), η έννοια της κρατικής εποπτείας δεν είναι ασυµβίβαστη προς την έννοια τηςαυτοδιοίκησης, πρέπει όµως να περιορίζεται στην επίβλεψη της τήρησης της νοµιµότητας και να µην ασκείται κατά τρόπο που µπορεί να οδηγήσει σε διοικητικές παρεµβάσεις στον τρόπο λειτουργίας και στη δράση του συνεταιρισµού.

Άµεση συνέπεια της διάταξης της παρ. 4 είναι η αναγνώριση και στους συνεταιρισµούς ατοµικού δικαιώµατος αυτοκαθορισµού (βλ. και Ν. Αλιβιζάτο, Η αυτοδιοίκηση των συνεταιρισµών και η ανάδειξη των διοικήσεών τους, ΤοΣ 1998, σελ. 298). Αντιστοίχως, η µέριµνα του κράτους πρέπει να περιλαµβάνει την προβολή της συνεταιριστικής ιδέας, την ίδρυση ερευνητικών ινστιτούτων, την παροχή οικονοµικών κινήτρων κ.λπ. (βλ. Στ. Κιντή, όπ. π., 1989, σελ. 47- 48). Στο πλαίσιο αυτό, έχει κριθεί ότι οι «συνεταιρισµοί, ως ιδιότυπες ενώσεις προσώπων που συνεργάζονται για την προάσπιση και προαγωγή των περιουσιακών, επαγγελµατικών και λοιπών συµφερόντων τους, αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η οργάνωση και δράση των οποίων, µέσα στο οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο που καθιερώνει και κατοχυρώνει το Σύνταγµα, µε τις επί µέρους διατάξεις του, τελεί υπό την προστασία και την εποπτεία του Κράτους. (…).

Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. [4] του Συντάγµατος προβλέπουν τη θέσπιση ενός γενικού νοµοθετικού πλαισίου, είτε µε τυπικό νόµο είτε µε κανονιστική πράξη, προς το οποίο πρέπει να προσαρµόζονται οι ειδικότερες διατάξεις των Καταστατικών των εκουσίων συνεταιρισµών, πρέπει όµως τιθέµενοιπεριορισµοί να µη θίγουν υπερµέτρως την αυτοδιοίκηση των συνεταιρισµών και τη συνταγµατική αρχή της συµβατικής ελευθερίας που τους διέπει (άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντ.)», το δε νοµοθετικό πλαίσιο «δύναται να καταλαµβάνει και τα καταστατικά των συνεταιρισµών που έχουν ήδη συσταθεί κατά τη θέσπιση του νοµοθετικού αυτού πλαισίου» (ΣτΕ 2029/1992,ΝοΒ 1993, σελ. 782).

Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 Συντάγµατος επιτρέπει τη σύσταση διά νόµου αναγκαστικών συνεταιρισµών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δηµόσιου ενδιαφέροντος ή την κοινή εκµετάλλευση γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 αποτελεί ειδική ρύθµιση εν σχέσει προς την παράγραφο 4, υπό την έννοια ότι, κατ’ εξαίρεση και µόνον από την ελευθερία σύστασης και την ελευθερία συµµετοχής, επιτρέπεται διά νόµου η ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισµών, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι προαναφερθέντες σκοποί.

 

Γ.Επισημάνσεις για τη λειτουργεία και την αντιμετώπιση των Συνεταιρισμών σε Ευρωπαικόκαι Διεθνές επίπεδο.

Ι.Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής, ΕΕ) ξεκίνησε, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, προς τον σκοπό της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, η προσπάθεια ενοποίησης του συνεταιριστικού δικαίου τωνκρατών µελών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται:

  - για σειρά των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  - στον Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1435/2003 της 22.7.2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας(SCE) [ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σελ. 1], διά του οποίου καθίσταται δυνατή ησυνεταιριστική συνεργασία µεταξύ προσώπων από διάφορα κράτη µέλη (για τον ΕυρωπαϊκόΣυνεταιρισµό και το ευρωπαϊκό δίκαιο βλ., ειδικότερα, Δ.Κασσαβέτη, Συνεταιριστικοί θεσµοί Ι, 2005, σελ. 152 επ., Στ. Κιντή, όπ. π.,1997, σελ. 95 επ.)

     - ΣτηνΟδηγία 2003/72/ΕΚ του Συµβουλίου της Ε.Ε., της 22ας Ιουλίου 2003 «για τη συµπλήρωση του καταστατικούτου ευρωπαϊκού συνεταιρισµού όσον αφορά το ρόλο των εργαζοµένων»(ΕΕ L 207 της 18.08.2003, σελ. 25-36), η οποία «διέπει τον ρόλο των εργαζοµένων στις υποθέσεις των ευρωπαϊκών συνεταιρισµών (…), όπως προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003» (άρθρο 1 παρ. 1 Οδηγίας2003/72/ΕΚ, όπ. π.).

    - στη Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Συνεταιρισµοί και αναδιάρθρωση», την οποία υιοθέτησε η ίδια κατά την 480ή σύνοδο της Ολοµέλειάςτης που πραγµατοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου 2012.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εν λόγω Γνωµοδότηση: «1.3. Η ποικιλοµορφία των επιχειρήσεων αναγνωρίζεται από τη Συνθήκη και οι ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού µοντέλου έγιναν πρόσφατα δεκτές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τµήµα) της 8ης Σεπτεµβρίου 2011 – Συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-78/08 έως C-80/08), µε αποτέλεσµα να καθίσταται αιτιολογηµένη η προώθηση στοχοθετηµένων πολιτικών. 1.4 Εποµένως, οι συνεταιρισµοί θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της ΕΕπου συµβάλλουν στην έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη,καθώς και στις σχετικές εµβληµατικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Απαιτείται η διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύτων συνεταιρισµών και άλλων µορφών επιχειρήσεων, µε παράλληλη διαφύλαξη των στόχων και των µεθόδων εργασίας των συνεταιρισµών» (βλ. σηµεία 1.3. και 1.4. της Γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής «Συνεταιρισµοί και Αναδιάρθρωση», 2012, δηµοσιευµένηστο Ηλεκτρονικό Περιοδικό «Κοινωνική Οικονοµία», του, Τεύχος Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών2, Οκτώβριος - Δεκέµβριος 2014,http://isem-journal.blogspot.com/2014/10/).

-Στις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή , η οποία  έχει επισηµάνει τον θετικό ρόλο των συνεταιρισµών στην πραγµατοποίηση των στόχων της ΕΕ σε τοµείς όπως η αγροτική ανάπτυξη και η γεωργία. Η Επιτροπή, στην Ανακοίνωσή της προς τοΣυµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικώς µε την πρoώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη και τον ρόλο των συνεταιρισµών µετά την έκδοση του Κανονισµού (EΚ) αριθ. 1435/2003 και της Οδηγίας 2003/72/EΚ του Συµβουλίου, επισηµαίνει ότι «η παρουσία των συνεταιρισµών σε πολλά κοινοτικά προγράµµατα και πολιτικές θα πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο και να προωθηθεί.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι το δυναμικό των συνεταιρισµών δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί και ότι η εικόνα τους θα έπρεπε να βελτιωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στα νέα κράτη µέλη και τις υποψήφιες χώρες, όπου, παρά τις εκτεταµένες µεταρρυθµίσεις, δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα σύστασης συνεταιρισµών.

Η θέσπιση του καταστατικού της ΕΣΕσυνεπάγεται την υποχρέωση των κρατών µελών για τη θέσπιση µέτρων προς εφαρµογή του κανονισµού και της οδηγίας. Η Επιτροπή πιστεύει ότιαυτή είναι µια καλή ευκαιρία για τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόµενα µέρη να αναλάβουν πρωτοβουλίες µε σκοπό τη βελτίωση της νοµοθεσίας πουαφορά τους συνεταιρισµούς και τη δηµιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη σύσταση συνεταιρισµών» [βλ. Εισαγωγή υπό 1.2. [2] «Στόχοιανακοίνωσης», Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τηνΕπιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την πρoώθηση των συνεταιριστικών εταιρειών στην Ευρώπη (COM/2004/0018 τελικό)].

     -Στον διεθνή χώρο η προώθηση των συνεταιρισµών θεωρείται βασικός πυλώνας της παγκόσµιαςοικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Κεντρικοίφορείς της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για τη συνεταιριστική ανάπτυξη είναι η Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση – ΔΣΕ (International Co-operativeAlliance - ICA), η οποία συνιστά παγκόσµια οργάνωση συνεταιρισµών, στην οποία µετέχουν συνεταιριστικοί οργανισµοί από ενενήντα τρεις (93) χώρες(http://www.ica.coop/coop/statistics.html). Αντιστοίχως, στον ευρωπαϊκό χώρο, η Συντονιστική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Συνεταιριστικών Οργανώσεων(CACE) εκπροσωπεί το σύνολο των Συνεταιρισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον δε συντονισµό των µέτρων πολιτικής για την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα των Συνεταιρισµών στοχεύει και η Επιτροπή Προώθησης Ενίσχυσης προς τους Συνεταιρισµούς(Committee for the Promotion of AidtoCooperatives - COPAC).

Σηµείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο συνιστά η Σύσταση 193/2002 της Γενικής Συνδιάσκεψης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία συγκλήθηκε από το Διοικητικό Συµβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την«Προώθηση των Συνεταιρισµών» µέσω της διεθνούς συνεργασίας (βλ. Σύσταση 193 ILO R. 193/2002), δυνάµει της οποίας «συγκεκριµενοποιούνταινοµικάδεσµευτικά διεθνή και περιφερειακά εργαλεία Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων τα οποία εµπεριέχουν όλες τις βασικές νοµικές εγγυήσεις για την ελεύθερη ίδρυση και λειτουργία ενός συνεταιρισµού» (βλ. «ΚατευθυντήριεςΓραµµές για τη Συνεταιριστική Νοµοθεσία», γ΄ έκδ. αναθεωρηµένη, Μάρτιος2012).

Η Σύσταση 193/2002 προβλέπει ότι για τη σύσταση των συνεταιρισµών απαιτούνται απλές, ταχύρρυθµες, αποτελεσµατικές και µη δαπανηρέςδιαδικασίες [βλ. Σύσταση 193 παρ. 6(α) ILO R. 193/2002)]. Επίσης, συµφώνως προς την ανωτέρω Σύσταση, η διεθνής συνεργασία προς υποστήριξητων συνεταιρισµών «(…) πρέπει να αναπτυχθεί διαµέσου των εξής ενεργειών: (…) γ) τη[ς] πρόσβαση[ς] των συνεταιρισµών στα εθνικά και διεθνή δεδοµένα όπως η πληροφόρηση και οι αγορές, η νοµοθεσία, οι µέθοδοι και οιτεχνικές της κατάρτισης, της τεχνολογίας και της πιστοποίησης των προϊόντων δ) τη[ς] εκπόνηση[ς], όταν τούτο επιβάλλεται και είναι δυνατό, περιφερειακών και διεθνών κανονισµών και νοµοθεσιών, σε συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες συνεταιριστικές, εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις»

(βλ. Σύσταση 193 παρ. 18 (γ), (δ), όπ. π.).

Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι το έτος 2012 ορίσθηκε από τον ΟργανισµόΗνωµένων Εθνών (ΟΗΕ)ωςΔιεθνές Έτος των Συνεταιρισµών («UnitedNationsInternationalYearofCo-operatives)».Στο πλαίσιο αυτού τονίσθηκε ότι: «οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις χτίζουν έναν καλύτερο κόσµο» (βλ. Ηνωµένα Έθνη, Ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης A/RES/64/136, 2009). Οι δε «Κατευθυντήριες Γραµµές των Ηνωµένων Εθνών 2001», όπως αναδιατυπώθηκαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το Διεθνές Έτος των Συνεταιρισµών, αναφέρουν τα εξής: «οι συνεταιρισµοί δεν θα πρέπει να τυγχάνουν δυσµενούς νοµοθετικής µεταχείρισης έναντι των λοιπών εµπορικών επιχειρήσεων λόγωτης ιδιαίτερης ταυτότητάς τους» αλλά «[θα] πρέπει να επιτευχθεί πραγµατική ισότητα µεταξύ συνεταιρισµών και άλλων οργανώσεων και εταιρειών, για τη δηµιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος ανάπτυξης των συνεταιρισµών» [βλ. Εισαγωγή, «Κατευθυντήριες Γραµµές για τη ΣυνεταιριστικήΝοµοθεσία», γ΄ έκδ. αναθεωρηµένη, Μάρτιος 2012, δηµοσιευθείσες στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (International Labour Office - ILO), υπό τον τίτλο «Guidelines for CooperativeLegislation, thirdeditionrevised», https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/coop/documents/publication/wcms_451733.pdf].

Ήδη, ο Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1435/2003 της 22.7.2003 «περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας (SCE)» µνηµονεύει στο Προοίµιό του τις κατευθύνσεις των Ηνωµένων Εθνών για τη δηµιουργία ευνοϊκού κλίµατος προς επίτευξη του στόχου προώθησης και ανάπτυξης τωνσυνεταιρισµών, ως ακολούθως: «Τα Ηνωµένα Έθνη ενθάρρυναν όλες τις κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ένα ευµενές περιβάλλον στο οποίο οι συνεταιρισµοί θα µπορούν να συµµετέχουν, µε ίσους όρους, µε άλλες µορφές επιχειρήσεων (βλ. Κανονισµό (EΚ) αριθ. 1435/2003, Προοίµιοσκέψ. 6).

 

Για να δείτε το σύνολο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε στον ιστόστοπο www.et.gr πατήστε εδώ