ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

H  πληροφορική αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης και το βασικό μέσο  εφαρμογής της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Στο σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αλλά και των συναλλαγών ο ρόλος του διαδικτύου έχει καταστεί  σημαντικός  με την είσοδο του τόσο στο πεδίο της ιδιωτικής ζωής όσο και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ηλεκτρονικό εμπόριο, τραπεζικές συναλλαγές, κοινωνική δικτύωση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τηλεϊατρική, ψηφιακή διαφήμιση, διαδικτυακή τηλεόραση, διαδικτυακή μετάδοση  μουσικής αλλά και παροχή πλήθους υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου  και  χρήση εφαρμογών αποτελούν  μόνο μερικά από τα πεδία επίδρασης της πληροφορικής ανάδειξης της αναγκαιότητας ρύθμισης των νομικών σχέσεων και δημιουργίας του αντίστοιχου νομικού πλαισίου.

Το γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες στον ιδιώτη, τον επιχειρηματία  τον καταναλωτή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζοντας σύνθετα νομικά ζητήματα, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων προσώπων στη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, διαφορές από κατοχύρωση και λειτουργία ονομάτων χώρου (domain names), στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και η διενέργεια διαφήμισης και διαφημιστικών διαγωνισμών στο διαδίκτυο.   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ● Νομικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης αλλά και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών , σύνταξη  και επιμέλεια  νομικών κειμένων, σύνταξη  συμβάσεων για τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops). 

 ● Όροι χρήσης ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) . Υπηρεσίες σύνταξης  ή / και αναθεώρησης  όρων χρήσης ηλεκτρονικών καταστημάτων.

 ● Ονόματα χώρου (Domain Names). Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την κατοχύρωση  domain names και εκπροσώπηση  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ●  Όροι χρήσης  ιστοσελίδων (sites). Υπηρεσίες σύνταξης ή / και αναθεώρησης όρων ιστοσελίδων.   

 ●  Όροι χρήσης  ιστολογίων (blogs). Υπηρεσίες σύνταξης ή / και αναθεώρησης  όρων ιστολογίων ( blogs).

 ●  Σύνταξη και μελέτη διαφημιστικών συμβάσεων και κάθε σχετικού νομικού κειμένου  για διαφήμιση στο διαδίκτυο.

 ●  Σύνταξη πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων  ηλεκτρονικών κατστημάτν (e-shops) και ιστοσελίδων με βάση το Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)  και του νόμου 4624/2019

 ●  Σύνταξη πολιτικής cookies για  ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και ιστοσελίδες.

 ●  Ηλεκτρονικό έγκλημα. Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών ,  συμβουλευτική υποστήριξη  και σύνταξη νομικών κειμένων.

 ● Προστασία του καταναλωτή στο Διαδίκτυο. Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών όπως π.χ Συνήγορος του Καταναλωτή, υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα του καταναλωτή.

● Νομοθεσία για προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών .Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρμοδίων αρχών καθώς και υπηρεσίες σύνταξης νομικών κειμένων.

● Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων, εταιρειών, νομικών προσώπων σε προγράμματα συμμόρφωσης με βάση το Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

● Νομική υποστήριξη  φυσικών προσώπων (υποκειμένων) για θέματα σχετικά με το  Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

● Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).

● Γνωστοποιήσεις βάσεων δεδομένων στην Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις προϋποθέσεις γνωστοποίησης  και νομική εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

● Νομοθεσία  για  την προστασία λογισμικών. Συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων , εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών σε περίπτωση  διαφορών για τη προστασία λογισμικού καθώς και υπηρεσίες  σύνταξης νομικών κειμένων.

● Νομοθεσία  για την  προστασία των βάσεων δεδομένων. Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών σε περίπτωση σχετικών διαφορών . 

● Τηλεϊατρική. Συμβουλευτική υποστήριξη και σύνταξη νομικών κειμένων.

● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος  όπως π.χ αναιρέσεων , εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας , αγωγών.

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.