ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κλάδος του Διοικητικού Δικαίου περιλαμβάνει μια σειρά από κανόνες δικαίου ρυθμιστικές των σχέσεων φυσικών και νομικών προσώπων με το κράτος.

Στον ευρύτατο αυτό κλάδο δικαίου εντάσσεται η έρευνα πολλών νομικών θεμάτων. Οι  ενστάσεις, η  αίτηση ακύρωσης, η προσφυγή, η έφεση αλλά και η αίτηση  αναίρεσης  αποτελούν τα κύρια ένδικα βοηθήματα μέσω των οποίων  άγονται οι υποθέσεις ενώπιον των Αρχών και των Δικαστηρίων.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή εξέλιξη ιατρών και στρατιωτικών, τη  νομική επίλυση διαφορών που προκύπτουν  από επιβολή δημοτικών τελών και φόρων, από δημοσίους διαγωνισμούς, τη χορήγηση σύνταξης, τη διεκδίκηση επιδομάτων καθώς και από αγωγές αποζημίωσης. Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και των Δικαστηρίων τους εντολείς μας σε υποθέσεις φορολογικών διαφορών και αναλαμβάνουμε τη  διευθέτηση αυτών είτε με συμβιβαστική επίλυση  είτε με την έγερση των κατάλληλων ενδίκων  βοηθημάτων.

Με επιστημονική ειδίκευση στον τομέα του Εκκλησιαστικού Δικαίου προσφέρουμε υπηρεσίες με αντικείμενο υποθέσεις διοικητικού δικαίου,  οι οποίες αφορούν σε έννομες σχέσεις Ενοριών, Μητροπόλεων και Μοναστηριών.

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

 ●  Εκπροσώπηση ενώπιον αρμοδίων Δικαστηρίων σε υποθέσεις ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας.

 ● Κοινωνικοασφαλιστικό  δίκαιο. Συμβουλευτική υποστήριξη, σύνταξη δικογράφων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.

 ● Διαφορές  δημοτικών τελών και φόρων. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων  και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Υπηρεσιακή εξέλιξη ιατρών. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Υπηρεσιακή εξέλιξη στρατιωτικών. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις. Σύνταξη και κατάθεση δικογράφων και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Πράξεις εφαρμογής.  Εκπροσώπηση σε διαφορές που ανακύπτουν ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Φορολογικές διαφορές. Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Δημόσιοι διαγωνισμοί. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπηση  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

 ● Υποθέσεις Εκκλησιαστικού δικαίου. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπησης  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών σε  διαφορές  Διοικητικού δικαίου Ενοριών, Μητροπόλεων, Μονών .

 ● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων , εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας , αγωγών. 

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.