1.Εισαγωγή. 

Ο διαδικτυακός τόπος www.alikakou.gr  αποτελεί τον διαδικτυακό χώρο προβολής του δικηγορικού γραφείου της Σταυρούλας Ι. Αλικάκου, η οποία είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α 23556. Το δικηγορικό γραφείο έχει έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Διδότου  αρ. 38, τηλέφωνο επικοινωνίας 2103619725 και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας st.alik@yahoo.gr . H   χρήση  της ιστοσελίδας www.alikakou.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Επιπλέον, ο διαδικτυακός χώρος www.alikakou.com αποτελεί διαδικτυακό χώρο προβολής του δικηγορικού γραφείου της Σταυρούλας Ι.Αλικάκου ,η χρήση του οδηγεί σε ανακατεύθυνση (redirect) στον διαδικτυακό χώρο www.alikakou.gr και η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης.  Για τις ανάγκες των παρόντων όρων οι διαδικτυακοί τόποι www.alikakou.gr   και www.alikakou.com  θα καλούνται «ιστοσελίδα» ή «διαδικτυακός χώρος».

2.Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.

2.1 Ο εκάστοτε επισκέπτης του  «διαδικτυακού χώρου», ο οποίος για τις ανάγκες των παρόντων όρων  χρήσης  καλείται «χρήστης», αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του σε αυτόν το  διαδικτυακό χώρο  συναινεί με το περιεχόμενο  των  όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται. Περαιτέρω ο «χρήστης» δηλώνει ότι κάθε φορά που περιηγείται τον παρόντα διαδικτυακό χώρο θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης και πιθανών μελλοντικών  προσθηκών ή/και τροποποιήσεων αυτών και συναινεί με αυτούς με μόνη τη χρήση του διαδικτυακού χώρου άλλως σε περίπτωση διαφωνίας καλείται να μην συνεχίζει την περιήγηση.

2.2 Ο «χρήστης» με την περιήγηση του στην «ιστοσελίδα» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το είδος και τη φύση των προσφερόμενων νομικών υπηρεσιών  του γραφείου  καθώς και να λάβει γνώση  πληροφοριακού  και μόνο χαρακτήρα νομικών ενημερώσεων.

2.3 Ρητώς συμφωνείται ότι ο  «χρήστης» της ιστοσελίδας έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο «χρήστης» θα επιλέξει  να κάνει χρήση συγκεκριμένης κατηγορίας από τον «διαδικτυακό τόπο» , όπως π.χ να συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα απαιτηθεί να συμπληρώσει ορισμένα στοιχεία που θα του ζητηθούν.

2.5 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση της «ιστοσελίδας» ο «χρήστης» έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη της ιστοσελίδας είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης st.alik@yahoo.gr   είτε καλώντας  στο τηλέφωνο επικοινωνίας  210 3619725.

3. Tροποποιήσεις  

3.1 Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι η  «ιστοσελίδα» δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό της,  όπως π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με την προσθήκη , κατάργηση ή / και τροποποίηση κάποιας κατηγόριας, ενότητας , εφαρμογής , λογισμικού  κ.λ.π , με την κατάργηση του συνόλου αυτής κ.λ.π.

3.2  Ο  «χρήστης» δέχεται ότι  κάθε φορά με  μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας της «ιστοσελίδας» καθώς και πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις σχετικών όρων χρήσης και υποχρεούται σε κάθε περίπτωση  να λαμβάνει γνώση αυτών  κάθε φορά κατά την περιήγησή του.

4. Σύνδεσμοι – Υπερσυνδεσμοι

4.1 Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι ο «διαδικτυακός χώρος» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή / και νομικών , με τους οποίους η  υπεύθυνη της παρούσας ιστοσελίδας δεν έχει καμία σχέση  και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών.  

4.2 Επισημαίνεται στον «χρήστη», ότι κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με την  «ιστοσελίδα», διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους ο  «χρήστης» πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς και  ο « χρήστης» αποδέχεται ότι η υπεύθυνη της «ιστοσελίδας»  δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των τρίτων διαδικτυακών χώρων. 

5. Περιορισμός ευθύνης

5.1 Η υπεύθυνη της ιστοσελίδας  ενημερώνει τον «χρήστη»  και ο «χρήστης» το αποδέχεται ότι έχει οργανώσει τη λειτουργία της «ιστοσελίδας», ώστε να είναι δυνατή η περιήγηση σε αυτήν συνεχής και χωρίς προβλήματα . Ωστόσο για λόγους που δεν οφείλονται στην υπεύθυνο της ιστοσελίδας ίσως ανακύψουν προβλήματα π.χ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά  στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών, στη λειτουργία εφαρμογών και η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του «χρήστη»  εξ αυτής της αιτίας . Ο «χρήστης» δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι της υπευθύνου της  «ιστοσελίδας» για προβλήματα που δύνανται να ανακύψουν εξ αυτού του λόγου .

5.2 Η υπεύθυνος  της «ιστοσελίδας»  ενημερώνει τον «χρήστη»,ότι, προκειμένου να είναι εφικτή η περιήγησή και ασφαλής εκ μέρους του στη «ιστοσελίδα» , θα πρέπει να  διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (π.χ ενδεικτικά πρόσβαση στο διαδίκτυο ) για τα  οποία ο «χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση  έναντι της υπευθύνου της «ιστοσελίδας» σε περίπτωση, που π.χ. ενδεικτικά  υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (π.χ. βλάβη της συσκευής μέσω της οποίας περιηγείται κ.λ.π.) από την επίσκεψη και  περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα , δεν είναι δυνατή η σύνδεσή του  με την ιστοσελίδα κ.λ.π.

5.3 Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι το σύνολο των πληροφοριών, που περιλαμβάνει η «ιστοσελίδα» έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν συνιστούν καθοιονδήποτε τρόπο νομική συμβουλή , προτροπή επιλογής νομικής ενέργειας, επίλυση νομικού προβλήματος ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή ενέργεια εκ μέρους της  υπεύθυνου της «ιστοσελίδας». Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανόηση των  περιεχόμενων πληροφοριών  στην «ιστοσελίδα»  πληροφοριών  καθώς και την περαιτέρω διαχείρησή τους και δεν έχει κανένα δικαίωμα να εγείρει έναντι της  υπεύθυνου της «ιστοσελίδας» οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτού του λόγου.

6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

6.1 Η υπεύθυνος της  «ιστοσελίδας» ενημερώνει ότι το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού χώρου αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της υπευθύνου της «ιστοσελίδας» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με αυτήν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην έννοια του περιεχομένου του διαδικτυακού χώρου, ως ανωτέρω σημειώνεται , εμπίπτουν οι φωτογραφίες , τα αρχεία , τα λογότυπα , τα σήματα , τα λογισμικά, τα κείμενα κ.λ.π .

6.2 . Η υπεύθυνος δηλώνει  και ο «χρήστης» αποδέχεται α. ότι ο «χρήστης» δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής/ ή και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή / και τμήματος του περιεχομένου του   «διαδικτυακού χώρου» και β. ότι  είναι επιτρεπτή για το «χρήστη» η χρήση  της «ιστοσελίδας» ή τμήματος αυτής μόνο για προσωπική χρήση.

 

7. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

7.1 Η «υπεύθυνος» δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του «χρήστη».

7.2 Ο  «χρήστης» στην περίπτωση, που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την υπεύθυνο μέσω της «ιστοσελίδας» απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη  συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών.

7.3 Η  υπεύθυνος της ιστοσελίδας δηλώνει προς το «χρήστη», ότι  εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του , πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από το Νόμο. Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» δηλώνει στο «χρήστη» και ο «χρήστης» συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας με αυτόν ή στα πλαίσια παροχής των  υπηρεσιών προς αυτόν από την ίδια ή / και την εταιρία υποστήριξης και κατασκευής της «ιστοσελίδας» και ότι η υπεύθυνος δεν  ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών ή αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη». Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους του «χρήστη» και ο «χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της υπευθύνου και οπουδήποτε τρίτου.

7.4 Ο «χρήστης» της «ιστοσελίδας», ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης της  «ιστοσελίδας», έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης , διόρθωσης  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  καθώς και διαγραφής  των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους του «χρήστη» δύναται να συμβεί   αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email st.alik@yahoo.gr.Η «υπεύθυνος» της ιστoσελίδας ενημερώνει  σε κάθε περίπτωση το «χρήστη» ότι θα τηρεί σε ηλεκτρονική / ή και έγχαρτη μορφή  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «χρήστη» που συλλέγει μέσω της δήλωσης στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη» για χρονικό διάστημα ανάλογο με το χρόνο που δύναται να απαιτηθεί εντός των πλαισίων του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο έχουν συλλεγεί καθώς σε κάθε περίπτωση που η τήρηση  επιβάλλεται λόγω νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση ,άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επιπλέον , η «υπεύθυνος» της ιστοσελίδας ενημερώνει το «χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

7.5 Newsletters. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω της «ιστοσελίδας» , η υπεύθυνος δηλώνει προς τον «χρήστη» ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στην δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του «χρήστη», ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o «xρήστης»  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ,που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Η υπεύθυνος δηλώνει ότι τα ενημερωτικά μηνύματα που ενδέχεται να αποστείλει θα αφορούν είτε τις προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες είτε εν γένει νομική ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης» διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του.Ταυτόχρονα ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κρατά τα στοιχεία του επικαιροποιημένα και η υπεύθυνη της ιστοσελίδας  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λόγω π.χ μη επικαιροποιημένων στοιχείων. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ή να αιτηθεί τη διαγραφή του  από τη λίστα παραληπτών newsletters πρέπει να επικοινωνεί με την υπεύθυνο της «ιστοσελίδας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση st.alik@yahoo.gr μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο «χρήστης» επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών newsletters πρέπει εκτός από το να επιλέξει την ένδειξη unsubscribe μέσω του newsletter , το οποίο έχει λάβει,  να επικοινωνήσει και με την υπεύθυνο της «ιστοσελίδας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση st.alik@yahoo.gr  μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

7.6 Cookies.  Η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» ενημερώνει τον «χρήστη», ότι η «ιστοσελίδα» κάνει χρήση μικρών αρχείων με πληροφορίες (“cookies”). H εκάστοτε ιστοσελίδα, η οποία χρησιμοποιεί cookies τα αποθηκεύει , πιο συγκεκριμένα  ο εξυπηρετητής ιστού –web server, στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε χρήστη της έτσι ώστε κάθε φορά κατά την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. H υπεύθυνος ενημερώνει το «χρήστη» ότι η χρήση των cookies της επιτρέπουν ενδεικτικά να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «ιστοσελίδας» ενώ επίσης εξυπηρετούν την πλοήγηση  του «χρήστη». Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης»  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή ενώ  με τη χρήση των  cookies  δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του  «χρήστη». Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του «διαδικτυακού χώρου». 

 H υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» ενημερώνει τον «χρήστη» ότι η «ιστοσελίδα» κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

7.7 Η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» ενημερώνει τον «χρήστη» ότι στην περίπτωση, κατά την οποία  επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων της «ιστοσελίδας» είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία η υπεύθυνη δεν φέρει καμία ευθύνη.

7.8 Απόρρητο και ασφάλεια. Η υπεύθυνος δηλώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον «χρήστη» προς αυτήν μέσω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και ότι  ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών αυτών στα πλαίσια επικοινωνίας με το «χρήστη» μέσω του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή των προσφερομένων  σε αυτών υπηρεσιών, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται.

7.9 Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνος ενημερώνει τον «χρήστη», ότι ,για την ασφαλή περιήγησή του στον παρόντα διαδικτυακό χώρο, όπως ήδη  ανωτέρω  υπό στοιχ. 5.2 έχει αναφερθεί , πρέπει να διαθέτει με δική του επιμέλεια  κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα. 

7.10 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση st.alik@yahoo.gr

 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.1  Οι παρόντες όροι χρήσης είναι σύμφωνοι με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

8.2  Οποιαδήποτε τροποποίηση ή / και αναθεώρηση  των παρόντων όρων αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.

8.3  Η ακυρότητα ενός όρου δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων.

8.4  Η μη άσκηση από την υπεύθυνο της «ιστοσελίδας» οποιουδήποτε δικαιώματός της δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτό.

8.5  Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη χρήση των  παρόντων όρων και δεν είναι εφικτή η φιλική διευθέτησή της εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.