Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.1 Η «υπεύθυνος» δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων του «χρήστη».

7.2 Ο  «χρήστης» στην περίπτωση, που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την υπεύθυνο μέσω της «ιστοσελίδας» απαιτείται να δηλώσει κάποια στοιχεία και με μόνη τη δήλωση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του συναινεί με τη  συλλογή και την επεξεργασία  των στοιχείων αυτών.

7.3 Η  υπεύθυνος της ιστοσελίδας δηλώνει προς το «χρήστη», ότι  εάν δεν έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συναίνεση του δεν προβαίνει σε αποκάλυψη των στοιχείων του , πλην της περίπτωσης που τούτο θα απαιτηθεί από το Νόμο. Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» δηλώνει στο «χρήστη» και ο «χρήστης» συναινεί, ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας με αυτόν ή στα πλαίσια παροχής των  υπηρεσιών προς αυτόν από την ίδια ή / και την εταιρία υποστήριξης και κατασκευής της «ιστοσελίδας» και ότι η υπεύθυνος δεν  ευθύνεται για την τυχόν μη επίτευξη επικοινωνίας λόγω μη επικαιροποιημένων ή ανακριβών ή αναληθών δηλωθέντων στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη». Ο «χρήστης» αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης εκ μέρους του «χρήστη» και ο «χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της υπευθύνου και οπουδήποτε τρίτου.

7.4 Ο «χρήστης» της «ιστοσελίδας», ο οποίος έχει προβεί σε δήλωση στοιχείων μέσω της χρήσης της  «ιστοσελίδας», έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης , διόρθωσης  των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  καθώς και διαγραφής  των δεδομένων εφόσον η επεξεργασία όμως δεν είναι απαραίτητη. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους του «χρήστη» δύναται να συμβεί  αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο email st.alik@yahoo.gr.Η «υπεύθυνος» της ιστoσελίδας ενημερώνει  σε κάθε περίπτωση το «χρήστη» ότι θα τηρεί σε ηλεκτρονική / ή και έγχαρτη μορφή  τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του «χρήστη» που συλλέγει μέσω της δήλωσης στοιχείων εκ μέρους του «χρήστη» για χρονικό διάστημα ανάλογο με το χρόνο που δύναται να απαιτηθεί εντός των πλαισίων του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο έχουν συλλεγεί καθώς σε κάθε περίπτωση που η τήρηση  επιβάλλεται λόγω νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία ή για τη θεμελίωση ,άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Επιπλέον , η «υπεύθυνος» της ιστοσελίδας ενημερώνει το «χρήστη» ότι έχει δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

7.5 Newsletters. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω της «ιστοσελίδας» , η υπεύθυνος δηλώνει προς τον «χρήστη» ότι η συλλογή των στοιχείων και στη συνέχεια η αποστολή των ενημερωτικών μηνυμάτων στην δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση, λαμβάνει χώρα κατόπιν της ρητής συναίνεσης του «χρήστη», ο οποίος με μόνη την εγγραφή του ρητώς συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του, την επεξεργασία τους και την συνακόλουθη αποστολή σε αυτόν των ενημερωτικών μηνυμάτων. Αμέσως μετά την εγγραφή στο newsletter o «xρήστης»  θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα ,που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή του. Η υπεύθυνος δηλώνει ότι τα ενημερωτικά μηνύματα που ενδέχεται να αποστείλει θα αφορούν είτε τις προσφερόμενες νομικές υπηρεσίες είτε εν γένει νομική ενημέρωση πληροφοριακού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης» διατηρεί το δικαίωμα τόσο να αιτηθεί τη διαγραφή του από τη λίστα των παραληπτών όσο και την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών του.Ταυτόχρονα ο «χρήστης» δεσμεύεται ότι θα κρατά τα στοιχεία του επικαιροποιημένα και η υπεύθυνη της ιστοσελίδας  δεν φέρει καμία ευθύνη για τη  μη επίτευξη  επικοινωνίας μέσω της δηλωθείσας διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λόγω π.χ μη επικαιροποιημένων στοιχείων. Για την περίπτωση που ο «χρήστης» επιθυμεί να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του ή να αιτηθεί τη διαγραφή του  από τη λίστα παραληπτών newsletters πρέπει να επικοινωνεί με την υπεύθυνο της «ιστοσελίδας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση st.alik@yahoo.gr μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία ο «χρήστης» επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα των παραληπτών newsletters πρέπει εκτός από το να επιλέξει την ένδειξη unsubscribe μέσω του newsletter , το οποίο έχει λάβει,  να επικοινωνήσει και με την υπεύθυνο της «ιστοσελίδας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση st.alik@yahoo.gr  μέσω της δηλωθείσας από αυτόν διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

7.6 Cookies.  Η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» ενημερώνει τον «χρήστη», ότι η «ιστοσελίδα» κάνει χρήση μικρών αρχείων με πληροφορίες (“cookies”). H εκάστοτε ιστοσελίδα, η οποία χρησιμοποιεί cookies τα αποθηκεύει , πιο συγκεκριμένα  ο εξυπηρετητής ιστού –web server, στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε χρήστη της έτσι ώστε κάθε φορά κατά την οποία ο χρήστης επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα δύναται να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές. H υπεύθυνος ενημερώνει το «χρήστη» ότι η χρήση των cookies της επιτρέπουν ενδεικτικά να συλλέξει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «ιστοσελίδας» ενώ επίσης εξυπηρετούν την πλοήγηση  του «χρήστη». Σε κάθε περίπτωση ο «χρήστης»  έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies μέσω των καταλλήλων ρυθμίσεων από τον φυλλομετρητή ενώ  με τη χρήση των  cookies  δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητας του  «χρήστη». Η απόρριψη των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του «διαδικτυακού χώρου». 

 H υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» ενημερώνει τον «χρήστη» ότι η «ιστοσελίδα» κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

7.7 Η υπεύθυνος της «ιστοσελίδας» ενημερώνει τον «χρήστη» ότι στην περίπτωση, κατά την οποία  επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων της «ιστοσελίδας» είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία η υπεύθυνη δεν φέρει καμία ευθύνη.

7.8 Απόρρητο και ασφάλεια. Η υπεύθυνος δηλώνει ότι λαμβάνει μέριμνα για τη διασφάλιση απορρήτου οποιασδήποτε πληροφορίας διαβιβαστεί από τον «χρήστη» προς αυτήν μέσω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και ότι  ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών αυτών στα πλαίσια επικοινωνίας με το «χρήστη» μέσω του παρόντος διαδικτυακού χώρου ή των προσφερομένων  σε αυτών υπηρεσιών, όπως ήδη ανωτέρω περιγράφεται.

7.9 Σε κάθε περίπτωση η υπεύθυνος ενημερώνει τον «χρήστη», ότι ,για την ασφαλή περιήγησή του στον παρόντα διαδικτυακό χώρο, όπως ήδη  ανωτέρω  υπό στοιχ. 5.2 έχει αναφερθεί , πρέπει να διαθέτει με δική του επιμέλεια  κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και μέσα. 

7.10 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της ιστοσελίδας στην ηλεκτρονική διεύθυνση st.alik@yahoo.gr