ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Δίκαιο των Εταιρειών αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου με κύριο αντικείμενο τον τρόπο ίδρυσης  και λειτουργίας των προβλεπομένων από τη νομοθεσία εταιρικών μορφών.

Η νομοθεσία των εταιρειών του Εμπορικού Δικαίου  με νομική προσωπικότητα απαιτεί ειδική προσέγγιση πολλές φορές και συγκριτική επισκόπηση διαφορετικών μεταξύ τους νομοθετημάτων. Σκοπός της διαδικασίας αυτής  είναι  συνήθως η  επιλογή της καταλληλότερης νομικής μορφής εταιρείας για τα πρόσωπα που επιθυμούν να ιδρύσουν, να λειτουργήσουν, να πωλήσουν αλλά και να μετατρέψουν  μια εταιρία ή να συγχωνεύσουν περισσότερες.

Το δικηγορικό μας γραφείο λαμβάνοντας υπόψιν διαφορετικές κάθε φορά παραμέτρους, όπως τον προϋπολογισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και του τρόπου  εξασφάλισης του  π.χ  από ίδια κεφάλαια, δανειακές συμβάσεις, επιδοτούμενα προγράμματα,  το είδος των σχέσεων μεταξύ των εταίρων, τη στόχευση συγκεκριμένης αγοράς και τελικά τις πραγματικές ανάγκες των προσώπων, τα οποία  θα δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά αναλαμβάνει τη σύνταξη κάθε νομικού κειμένου που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό .

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ●  Εταιρικό δίκαιο. Υπηρεσίες ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης  σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία των εταιρειών.

 ● Σύσταση εταιρειών. Συμβουλευτική υποστήριξη συγκριτικής επισκόπησης του νομικού πλαισίου  όλων των εταιρικών μορφών ( Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) 

 ● Μετατροπή, συγχώνευση εταιρειών, μεταβίβαση επιχείρησης. Υπηρεσίες σύνταξης συμβάσεων κύριων και παρεπόμενων για τη λειτουργία της εταιρείας και της επιχείρησης και νομικών κειμένων για την μετατροπή , συγχώνευση εταιρειών ή τη μεταβίβαση επιχείρησης. 

 ● Υπηρεσίες σύνταξης και τροποποίησης καταστατικών  και υπηρεσίες ολοκλήρωσης διατυπώσεων δημοσιότητας  (ΓΕΜΗ).     

 ● Νομική υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια  συνελεύσεων εταιρειών και λειτουργίας διοικητικών οργάνων εταιρειών.

Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων, εταιρειών, νομικών προσώπων σε προγράμματα συμμόρφωσης με βάση το Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)  και το νόμο 4624/2019.

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).

● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων,ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.