ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νομοθετήματα από διάφορους τομείς δικαίου με πλέον θεμελιώδες τον Αστικό Κώδικα συνθέτουν  το νομικό πλαίσιο ρύθμισης της ακίνητης περιουσίας φυσικών και  νομικών προσώπων. 

Η διεκδίκηση, η πώληση και η εκμετάλλευση ακινήτων στα πλαίσια παραδοσιακών συμβάσεων, όπως η μίσθωση  και η ανταλλαγή αποτελούν τμήμα μόνο των νομικών θεμάτων, τα οποία ανακύπτουν σχετικά με την ακίνητη περιουσία και ταυτόχρονα σημαντικές  πτυχές  ενός  ιδιαίτερου κλάδου της οικονομίας.

Με μακρόχρονη και εξειδικευμένη γνώση παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, οι οποίες  αφορούν στη άρση  κάθε νομικής αμφισβήτησης σχετικής με ακίνητα, στη διαδικασία Κτηματογράφησης, στην εκπροσώπηση ενώπιον Επιτροπών Ενστάσεων του Εθνικού  Κτηματολογίου (Ελληνικού Κτηματολογίου)  και ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων της χώρας  για τις διαφορές από την  Κτηματογράφηση, στη διευθέτηση δασικών αμφισβητήσεων  καθώς και στην  έγερση αγωγών εμπραγμάτου  δικαίου ενώπιον των αρμοδίων  δικαστηρίων. 

Το γραφείο μας με αμεσότητα και ορθό σχεδιασμό  νομικών ενεργειών σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, όπου τούτο απαιτηθεί αναλαμβάνει υποθέσεις απαλλοτριώσεων, δασικών εκτάσεων αλλά και υποστήριξη στη σύνταξη εργολαβικών, συμβολαίων, διευθέτηση δικαιωμάτων από υποθέσεις πράξεων εφαρμογής, εκτός σχεδίου ακινήτων και αυθαιρέτων κτισμάτων.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

Μισθώσεις αστικές και εμπορικές. Υπηρεσίες σύνταξης συμβάσεων , μελέτης όρων, τροποποιήσεων όρων και παρατάσεων, σύνταξης  διαταγής απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων, σύνταξης αγωγής απόδοσης μισθίου, σύνταξη αγωγής για αναποροσαρμογή μισθώματος, σύνταξη εξωδίκου για μίσθωση. μισθώσεις δημοσίου.

 ● Προσημείωση Υποθήκης – Υποθήκη. Σύνταξη κάθε σχετικού δικογράφου για άρση , εξάλειψη και διαγραφή προσημείωσης υποθήκης και υποθήκης. Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρχών  για κάθε σχετικό νομικό θέμα με προσημείωση υποθήκης και υποθήκη.

● Διεκδικήσεις ακινήτων. Υπηρεσίες  σύνταξης και κατάθεσης ενστάσεων και αγωγών σχετικών με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αγωγών διεκδικητικών, αρνητικών και αναγνωριστικών, υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από τη λειτουργία της υποθήκης, της προσημείωσης υποθήκης , σε διαφορές από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων, αγωγών διατάραξης νομής, αγωγών αποβολής από τη νομή.

Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Υπηρεσίες ενημέρωσης για την ύπαρξη διεκδικήσεων, αμφισβητήσεων, προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών, κατασχέσεων καθώς και καταγραφής και μελέτης τίτλων δικαιοπαρόχων  κατόπιν ελέγχου σε αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Παροχή υποστήριξης στη διαδικασία αγοράς  και πώλησης ακινήτου. Υπηρεσίες ελέγχου τίτλων και υποστήριξης στη σύνταξη συμβολαίου . 

Σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και αγωγών του Ελληνικού  Κτηματολογίου, σύνταξη και κατάθεση δηλώσεων ιδιοκτησίας ενώπιον Γραφείων Κτηματογράφησης, σύνταξη αιτήσεων διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος, εκπροσώπηση ενώπιον των Eπιτροπών Ενστάσεων του Ελληνικού Κτηματολογίου.

● Σύνταξη και κατάθεση ενστάσεων και αγωγών Δασικής νομοθεσίας. Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Δασικοί Χάρτες. Δασικές εκτάσεις. Δάση.Υπηρεσίες σύνταξης των σχετικών ενστάσεων και κάθε νομικού κειμένου. Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και  Αρχών.

Απαλλοτριώσεις. Αίτηση για ορισμό τιμής μονάδος απαλλοτριώσης. Αίτηση για ορισμό δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης.

Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις .Σύνταξη και κατάθεση φακέλου για άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων καθώς και των σχετικών ενστάσεων.

Πράξεις εφαρμογής . Συμβουλευτική υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από πράξεις εφαρμογής  καθώς και προετοιμασία φακέλου για διορθωτική πράξη εφαρμογής.

Αυθαίρετα. Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.

Εκτός σχεδίου ακίνητα. Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο  και εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και αρμοδίων Αρχών.

Χρήσεις γης. Υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και δικαστικής υποστήριξης.

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί. Υπηρεσίες κατοχύρωσης εμπράγματων δικαιωμάτων μελών Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.  

● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος,  όπως π.χ αναιρέσεων , εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών. 

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.