ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο κλάδος του Αστικού δικαίου ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται στα πλαίσια ιδιωτικών συναλλαγών φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα αποτελούν το θεμελιώδες νομοθέτημα  του Αστικού Δικαίου και περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου, του Γενικού και Ειδικού Ενοχικού δικαίου καθώς και του Εμπραγμάτου Δικαίου, Οικογενειακού και Κληρονομικού Δικαίου.

Το γραφείο μας με πολυετή πείρα στο χειρισμό πολύπλοκων διαφορών  αστικής φύσεως εκπροσωπεί τους εντολείς του  σε υποθέσεις περιουσιακών διεκδικήσεων κινητών και ακίνητων πραγμάτων, δικαιωμάτων και απαιτήσεων, διαφορών από την εκτέλεση και λειτουργία  συμβάσεων, οικογενειακών διαφορών, όπως η έκδοση διαζυγίου, η ρύθμιση  επιμέλειας τέκνου, η επιδίκαση  διατροφής συζύγων και τέκνων, η συντέλεσης υιοθεσίας, διαφορών διευθέτησης, διεκδίκησης και δικαστικής εκπροσώπησης κληρονομικού δικαίου, διαφορών  που προκύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές, όπως καταθέσεις, εμβάσματα, δάνεια, εγγυητικές επιστολές, πιστωτικές κάρτες, πλειστηριασμό, κατασχέσεις. Υποστηρίζουμε νομικά και φυσικά πρόσωπα σε διαφορές που προκύπτουν από την ιδιωτική ασφάλιση.

Αναλαμβάνουμε τη συμβουλευτική υποστήριξη ιατρικών κέντρων, τη σύνταξη κάθε νομικού κειμένου ίδρυσης, λειτουργίας και εν γένει επαγγελματικής συναλλαγής αυτών καθώς και εκπροσώπηση σε υποθέσεις ιατρικού σφάλματος.  

Με επιστημονική ειδίκευση στον Τομέα του Εκκλησιαστικού Δικαίου αναλαμβάνουμε τη διευθέτηση εννόμων σχέσεων περιουσιακού εκκλησιαστικού δικαίου .   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

Ενοχικό δίκαιο. Υπηρεσίες σύνταξης αγωγών αποζημίωσης, αδικαιολογήτου πλουτισμού, αυτοκινητικών διαφορών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών για αμοιβές μηχανικών  καθώς και παράσταση  ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, υπηρεσίες υποστήριξης και εκπροσώπησης στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης,σύνταξη ανακοπών στα πλαίσια της  διαδικασίας της αναγκαστκής εκτέλεσης.  Υπηρεσίες σύνταξης συμβάσεων δανείων, έργου, υποστήριξης στη διαδικασία εξασφάλισης πιστώσεων, σύνταξης και μελέτης εγγυητικών επιστολών. Υπηρεσίες υποστήριξης για τη σύναψη  συμβάσεων μισθώσεων κατοικίας και επαγγελματικών μισθώσεων.

 ● Oικογενειακό δίκαιο.Διαζύγιο κατ'αντιδικία. Συναινετικό διαζύγιο. Σχέσεις μεταξύ συζύγων, σύνταξη αιτήσεων , αγωγών διαζυγίου και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, υποθέσεις διατροφής συζύγων και τέκνων, σύνταξη αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με την επιμέλεια τέκνων,παράσταση σε συναινετικό διαζύγιο ενώπιον συμβολαιογράφου, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών ρύθμισης επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνων, σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών ρύθμισης περιουσιακών διεκδικήσεων μεταξύ συζύγων , συμβουλετική υποστήριξη στη διαδικασία του διαζυγίου, νομική υποστήριξη στη διαδικασία  υιοθεσίας. 

 ● Κληρονομικό δίκαιο. Δικαστική εκπροσώπηση σε διαφορές σχέσεων κληρονόμων, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με αποδοχή και αποποίηση  κληρονομίας, σύνταξη αγωγών κληρονομικού δικαίου ,  εκπροσώπηση σε υποθέσεις διεκδίκησης νόμιμης μοίρας, σε νομικές ενέργειες δημοσίευσης και  κήρυξης διαθήκης κυρίας καθώς και ερμηνείας διαθήκης, σε διαφορές από κληροδοσίες και στη διαδικασία δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας,έκδοση κληρονομητηρίου.

 ● Εμπράγματο δίκαιο. Υπηρεσίες  σύνταξης και κατάθεσης ενστάσεων και αγωγών σχετικών με το Εθνικό Κτηματολόγιο, αγωγών διεκδικητικών, αρνητικών και αναγνωριστικών, υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από τη λειτουργία της υποθήκης, της προσημείωσης υποθήκης  και του ενεχύρου, σε διαφορές Δασικών διεκδικήσεων.

 ● Ασφαλιστικό δίκαιο. Μελέτη ασφαλιστικών συμβάσεων, εκπροσώπηση σε διαφορές από την ασφάλιση αστικής ευθύνης  καθώς και από την  ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο. 

 ● Εργατικό δίκαιο-Σύμβαση Εργασίας. Υπηρεσίες σύνταξης αγωγών  για διεκδίκηση επιδομάτων, αποζημίωσης απόλυσης,  εργατικού ατυχήματος και εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και αρχών.

 ● Δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις  ιατρικού σφάλματος, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με την αστική ευθύνη ιατρού, σύνταξη και μελέτη συμβάσεων ιατρών, σύνταξη και μελέτη συμβάσεων ιατρικών κέντρων.

 ●  Νόμος 3869/2010 -Νόμος Κατσέλη -Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εκπροσώπηση  σχετικά με την εφαρμογή του νόμου ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών  καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη. 

 ● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος,  όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.

 

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.