ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η σχετική νομοθεσία του  Εμπορικού Δικαίου ρυθμίζει τις σχέσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία του εμπορίου, τη διενέργεια των εμπορικών πράξεων,  καθώς και τα νόμιμα όρια τους. Τα  δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων προσώπων στα πλαίσια του λειτουργίας του  εμπορίου  αποτελούν αντικείμενο εξέτασης αυτού του κλάδου του δικαίου.

Η ίδρυση εταιρειών, η νόμιμη και έγκυρη κυκλοφορία αξιογράφων, η πτωχευτική ικανότητα προσώπων, η  εξυγίανση επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα, η πνευματική ιδιοκτησία  αλλά και το δίκαιο προστασίας καταναλωτή  είναι μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά επιστημονικά  πεδία, τα οποία περιλαμβάνονται στο Εμπορικό Δίκαιο.

Το γραφείο μας έχοντας πρωτίστως  εξασφαλίσει τη συστηματική ενημέρωση σχετικά με τη  νομοθεσία  και τη  νομολογία  αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη αλλά και την εκπροσώπηση ενώπιον Aρχών, Επιτροπών και Δικαστηρίων σε υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου των εντολέων μας  ανάλογα με τις ανάγκες τους .  

Εκπροσωπούμε με επάρκεια κάθε συναλλασσόμενο  σε εμπορική πράξη όπως μέλη εταιρειών, διοικητικά όργανα αυτών αλλά και τρίτους συναλλασσόμενους με εμπόρους , όπως  π.χ καταναλωτές .

Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά επιχειρήσεις καλύπτοντας τις νομικές τους ανάγκες τους σε κάθε στάδιο της εμπορικής του δραστηριότητας  και ανάλογα με τη φύση αυτής, όπως ενδεικτικά η διαδικασία της πώλησης  προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών, αναλαμβάνοντας τόσο τη σύνταξη νομικών κειμένων και συμβάσεων που απαιτούνται για την εν γένει  λειτουργία τους, για τη διαφήμιση- προώθηση προϊόντων και  υπηρεσιών όσο και την εκπροσώπησή τους σε περίπτωση  κατά την οποία προκύπτουν θέματα  εφαρμογής  υποχρεώσεών τους και δικαιωμάτων τους.

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ● Σύμβαση Εμπορικής  Αντιπροσωπείας. Υπηρεσίες  σύνταξης και μελέτης συμβάσεων Εμπορικής Αντιπροσωπείας, υποστήριξης για ορθή εφαρμογή των σχετικών όρων καθώς και εκπροσώπησης  σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης.

  ● Σύμβαση  Διανομής. Υπηρεσίες σύνταξης και μελέτης συμβάσεων Διανομής, υποστήριξης για ορθή εφαρμογή των σχετικών όρων καθώς και εκπροσώπησης σε περίπτωση διαφορών , οι οποίες  ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης.

  ● Σύμβαση Franchising. Υπηρεσίες σύνταξης και μελέτης συμβάσεων Franchising, υποστήριξης για ορθή εφαρμογή των σχετικών όρων αλλά και εκπροσώπηση σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης.

  ● Διαφήμιση. Υπηρεσίες ενημέρωσης για το νομικό πλαίσιο  διενέργειας διαφημιστικών δράσεων, σύνταξης  και μελέτης συμβάσεων  marketing, υποστήριξης για ορθή εφαρμογή των σχετικών όρων αλλά και εκπροσώπηση σε περίπτωση διαφορών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης.

 ●  Δίκαιο βιομηχανικής   ιδιοκτησίας. Εμπορικό σήμα. Υπηρεσίες ελέγχου, καταχώρισης και ενημέρωσης σχετικά με την  προστασία Σήματος, σύνταξη  σύμβασης παραχώρησης Σήματος, σύνταξη ανακοπών και προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Σημάτων και των αρμοδίων Δικαστηρίων, νομικές ενέργειες προστασίας Επωνυμίας, συμβουλευτική  υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση  σχετικά με το  νομικό πλαίσιο  για  την Ευρεσιτεχνία.  

 ● Πνευματική ιδιοκτησία. Υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, την κτήση και την αμφισβήτησή τους, συμβουλευτική  υποστήριξη και δικαστική εκπροσώπηση  σχετικά με το  νομικό πλαίσιο  για  την Ευρεσιτεχνία.  

 ● Δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τους Γενικούς  Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), με τις  συμβάσεις εκτός εμπορικού  καταστήματος, με  το νομικό πλαίσιο διαφήμισης, την  πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις, την ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών  και  τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.     

 ● Πτωχευτικό δίκαιο. Υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο της πτώχευσης  και εκπροσώπησης ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

 ● Ελεύθερος και Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με το νομικό πλαίσιο, σύνταξη  δικογράφων, συμβάσεων και καθώς και  κάθε σχετικού νομικού κειμένου των εμπλεκομένων προσώπων, εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων, εταιρειών, νομικών προσώπων σε προγράμματα συμμόρφωσης με βάση το Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και το νόμο 4624/2019.

● Νομική υποστήριξη  φυσικών προσώπων (υποκειμένων) για θέματα σχετικά με το  Γενικό Κανονισμό 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

● Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO).

● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου και βοηθήματος, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων ,ανακοπών ερημοδικίας, αγωγών.

 

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.