Δημοσιεύθηκε ο  νόμος   5076 / 2023   (ΦΕΚ  207   Α ΄  /13 Δεκεμβρίου    2023) με ρυθμίσεις για το Ελληνικό Κτηματολόγιο , τη μεταβίβαση ακινήτων και  θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

 

        Με το νόμο  5076 / 2023   (ΦΕΚ  207   Α  ‘    /13 Δεκεμβρίου   2023  )  με τίτλο     "ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5076 Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» - Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων - Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.» ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Ελληνικό Κτηματολόγιο , την μεταβίβαση ακινήτων καθώς και θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

            Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιλαμβανόμενα στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων [ Για να δείτε το κείμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, όπως δημοσιεύθηκε στο www.hellenicparliament.gr ,  πατήστε εδώ   και για την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ ]:

  “…..Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που συνοδεύει το νομοσχέδιο, οι ρυθμίσεις του αντιμετωπίζουν «τα εξής ζητήματα: α) την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, β) την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, γ) τη μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσομένων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και δ) την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σχετίζονται, ιδίως, με το Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), το έργο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι”, την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.” (ΚΤΠ) και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία” (ΗΔΙΚΑ)» (βλ. Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, σελ. 34).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-2), υπό τον τίτλο «Σκοπός και αντικείμενο», καθορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενό των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Το Μέρος Β΄ (άρθρα 3-23), υπό τον τίτλο «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου», διαρθρώνεται σε δύο (2) Κεφάλαια (Α΄ και Β΄).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 3-15), υπό τον τίτλο «Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων», ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- τροποποιείται το άρθρο 23 παρ. 3α του ν. 2664/1998 και, ειδικότερα, η

διαδικασία υπαγωγής των κτηματογραφημένων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστήματος

Κτηματολογικού Γραφείου στην περίπτωση κατά την οποία αυτές εμπίπτουν

κατ’ αρχήν στην τοπική αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός (άρθρο 3),

- τροποποιούνται τα άρθρα 16 παρ. 1.γ. και 18 του ν. 2664/1998, κατά τρόπον, ιδίως, ώστε, αντίστοιχα, να επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και να ρυθμίζονται, εκ νέου, ειδικά ζητήματα της διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών (άρθρο 4),

- τροποποιείται το άρθρο 102 παρ. 2 του ν. 4623/2019, κατά τρόπον, ιδίως,

ώστε, αφενός, να παρατείνεται, εκ νέου, έως την 30ή.11.2024, η, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 6 παρ. 2.α. του ν. 2664/1998, αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση εσφαλμένων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών, και, αφετέρου, να παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα, έως την 30ή.11.2024, δικαστικής ή εξωδικαστικής αμφισβήτησης και διόρθωσης τέτοιων εγγραφών, μόνον ως προς ακίνητα που φέρουν την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», για τις περιοχές στις οποίες η ως άνω αρχική προθεσμία περί διόρθωσης πρώτων εγγραφών είχε λήξει μέχρι τις 30.11.2018 (άρθρο 5 παρ. 1 και 2, αντίστοιχα), και τίθεται, κατά τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 8 περίπτ. β) του ν. 2308/1995, χρονικό όριο ως προς το εύρος της δυνατότητας του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» να παρατείνει την προθεσμία υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων, έως την 30ή.11.2024 (άρθρο 5 παρ. 3),

- τροποποιείται το άρθρο 17 του ν. 2882/2001 («Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», κατά τρόπον, ιδίως, ώστε η προδικασία για το παραδεκτό της συζήτησης αιτήσεων αναγνώρισης δικαιούχων και προσδιορισμού της αποζημίωσης να εναρμονίζεται προς την εκάστοτε νέα οργανωτική διάρθρωση (λ.χ., μετά από κατάργηση Υποθηκοφυλακείου) του συστήματος του Κτηματολογίου (άρθρο 6),

- εισάγεται αρμοδιότητα του Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου για

την, υπό την τήρηση ορισμένης διαδικασίας, διόρθωση εσφαλμένων αρχικών κτηματολογικών εγγραφών που αφορούν ακίνητα δημόσιων φορέων υπέρ των οποίων έχει περατωθεί απαλλοτρίωση σε αυτά (άρθρο 7),

- ορίζεται ότι, από 1ης.1.2024, καθίσταται υποχρεωτική, για τη διενέργεια του νομικού ελέγχου και την καταχώριση αιτήσεων εγγραπτέων πράξεων, η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπό την ονομασία «Πλατφόρμα Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων» (άρθρο 8),

- τροποποιείται το άρθρο 38 παρ. 1α του ν. 4512/2018, κατά τρόπον, ιδίως, ώστε η κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων να διεκπεραιώνουν τις εκκρεμότητες νομικού ελέγχου (εφόσον διαπιστωθεί τεχνική αδυναμία έγκαιρης διεκπεραίωσής τους) των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων που καταργούνται, να καθίσταται γενική και να καταλαμβάνει το σύνολο των αντίστοιχων εκκρεμοτήτων για όλα τα Υποθηκοφυλακεία που καταργούνται ή θα καταργηθούν (άρθρο 9),

- τροποποιείται το άρθρο 14Α παρ. 5 του ν. 4512/2018, κατά τρόπον ώστε, στη διαδικασία ανάθεσης, από τον Γενικό Διευθυντή του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στη Διεύθυνση Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου του ν.π.δ.δ., του νομικού ελέγχου και της καταχώρισης πράξεων που κατ’ αρχήν ανήκουν στην τοπική αρμοδιότητα Κτηματολογικού Γραφείου, να μη μετέχει γνωμοδοτικώς ο προϊστάμενός του (άρθρο 10),

- τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 4512/2018, κατά τρόπον, ιδίως, ώστε ναπαρέχεται ευχέρεια στον Γενικό Διευθυντή και το Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», να αναθέτουν, αντίστοιχα, σε Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου τον νομικό έλεγχο πράξεων και την έκδοση αποφάσεων για ακίνητα που υπάγονται κατ’ αρχήν στην τοπική αρμοδιότητα έτερου Κτηματολογικού Γραφείου/ Υποκαταστήματος, και σε Αναπληρωτή Προϊστάμενο Κτηματολογικού Γραφείου/ Υποκαταστήματος, σε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου ή σε υπάλληλο του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ειδικότητας ΠΕ Νομικών, τον νομικό έλεγχο πράξεων και την έκδοση αποφάσεων για ακίνητα που υπάγονται κατ’αρχήν στην τοπική αρμοδιότητα έτερου Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστήματος, και, ιδίως, προς διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων (άρθρο 11),

- εισάγονται ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου (άρθρο 12),

- τροποποιούνται τα άρθρα 24 και 25 παρ. 2 του ν. 4821/2021, κατά τρόπον, ιδίως, ώστε, αντίστοιχα, να δύνανται και οι μηχανικοί κατηγορίας Τ.Ε. να λάβουν άδεια διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο (άρθρο 13), και να μην απαιτείται πλέον η παρέλευση διετίας από την εγγραφή τους στο Μητρώο και τη λήψη άδειας προκειμένου να δύνανται οι διαπιστευμένοι μηχανικοί να λαμβάνουν εντολή προς σύνταξη πορίσματος για την αντίστοιχη ενημέρωση της κτηματολογικής βάσης (άρθρο 14),

- τροποποιείται το άρθρο 63 του ν. 4903/2022, κατά τρόπον ώστε παρασχεθείσες από της 1ης.1.2018 έως την 31η.3.2020 και από της 1ης.8.2022 έως την 12η.12.2023 υπηρεσίες λειτουργίας των γραφείων κτηματογράφησης και τήρησης ενήμερης της κτηματολογικής βάσης οι οποίες προβλέπονται ως υποχρεωτικά παρασχετέες σε συμβάσεις κτηματογράφησης και έχουν αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, να αποζημιώνονται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μολονότι δενέχουν αποτελέσει αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 15).

      Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 16-23) του Μέρους Β΄, υπό τον

τίτλο «Ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο”», ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- αποδίδεται, κατά τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4512/2018, στο ν.π.δ.δ. υπό την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», διακριτικός τίτλος

(«Κτηματολόγιο») (άρθρο 16),

- τροποποιείται το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4512/2018, κατά τρόπον ώστε,

το εν λόγω ν.π.δ.δ. να δύναται να καθορίζει, με απόφαση του Δ.Σ. του, την εσωτερική διάρθρωση υφιστάμενων και συνιστώμενων παραρτημάτων (άρθρο 17),

- τροποποιούνται τα άρθρα 17 παρ. 4 και 20 παρ. 6 του ν. 4512/2018, κατά

τρόπον, ιδίως, ώστε, αντίστοιχα, να διευκολύνεται η πλήρωση των κενώνοργανικών θέσεων των Κτηματολογικών Γραφείων/Υποκαταστημάτων τους,και να εντάσσεται αυτοδικαίως, υπό όρους, στις θέσεις του προσωρινού

Κλάδου υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, και το προσωπικό των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων που προσελήφθη βάσει της Κ.Υ.Α. 37480/2012

(ΦΕΚ Β΄ 1532/4.5.2012) και εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά (άρθρο 18),

- τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 4512/2018, κατά τρόπον ώστε, αφενός, η κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων να πραγματοποιείται, χωρίς νέα προκήρυξη, από τους οριστικούς πίνακες επιλαχόντων της υπό στοιχ. 12250 ΕΞ 2022/31.3.2022 προκήρυξης, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από τη δημοσίευση (4.9.2023) των πινάκων διοριστέων της εν λόγω προκήρυξης, και, αφετέρου, καθήκοντα Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου/Υποκαταστήματος να δύναται να ασκεί, υπό όρους, και υπάλληλος ΠΕ μη νομικός (άρθρο 19),

- ρυθμίζονται, με προσθήκη άρθρου (18Α) στον ν. 4512/2018, μισθολογικά ζητήματα των Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων/Υποκαταστημάτων (άρθρο 20) και εισάγεται κίνητρο επίτευξης ποσοτικών στόχων για το προσωπικό του ν.π.δ.δ. υπό την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (άρθρο 21), και

- τροποποιούνται τα άρθρα 32 παρ. 3 και 37 παρ. 14 του ν. 4512/2018, κατά τρόπον, ιδίως, ώστε, αντίστοιχα, μετατίθεται, εκ νέου, η ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω ν.π.δ.δ. υποχρεούται να αποδίδει στον κρατικό προϋπολογισμό τυχόν αδιάθετα ποσά του αποθεματικού (άρθρο 22), και παρατείνεται, εκ νέου, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο επιτρέπεται αναθεώρηση  του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του, χωρίς έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό (άρθρο 23).

    Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 24-26), υπό τον τίτλο «Απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων» ρυθμίζονται, ιδίως, τα εξής ζητήματα:

- εισάγεται, κατά τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, υποχρέωση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» να ενημερώνει, με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβιβάζεται η κυριότητα ακίνητου, τον Δήμο στην περιφέρεια του οποίου αυτό κείται, ως προς το εμβαδόν του ακινήτου και τα στοιχεία του δικαιοπάροχου και του κυρίου, η δε τυχόν

οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) βεβαιώνεται και εισπράττεται

από τον Δήμο μετά την εν λόγω ενημέρωση (άρθρο 24),

- ορίζεται, κατά τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 4 και 5 του ν. 2664/1998,

αφενός, ότι αρκεί η υποβολή μόνον ενός κυρωμένου αποσπάσματος του

κτηματολογικού φύλλου του γεωτεμαχίου στην περίπτωση κατά την οποία ηπράξη αφορά δύο περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες εντός του ίδιου γεωτεμαχίου, και, αφετέρου, ότι είναι επιτρεπτή η καταχώριση εγγραπτέου δικαιώματος επί υπέρβασης των χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας (άρθρο 25), και

- με τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 εισάγεται υποχρέωση,

από την ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», υποβολής, με ψηφιακή υπογραφή του συμβολαιογράφου, των εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων σε ψηφιακό αντίγραφο, σε αναγνώσιμη μορφή φορητού εγγράφου (.pdf), χωρίς χειρόγραφες παραπομπές, και επέρχονται αντίστοιχες τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4821/2021 περί Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου (άρθρο 26).

Mε τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρα 27-31), υπό τον τίτλο «Άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», μεταξύ άλλων, παρατείνεται, έως την 31η.12.2024, η προθεσμία για την εκπόνηση

της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου υπό την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) (άρθρο 27 παρ. 1). Επίσης, παρατείνονται, έως την 1η.1.2025, οι προθεσμίες για την εγκατάσταση: α) των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, β) των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και γ) των ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Υγείας, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας που αφορούν σε επεξεργασία ιατρικών δεδομένων και σε συναλλαγές πολιτών ιατρικής φύσεως, που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), αντίστοιχα (άρθρο 27).

    Περαιτέρω, παρατείνονται, έως την 31η.12.2024, η δυνατότητα χρήσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.) των χώρων του κτηρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) (άρθρο 28) και, από της 5ης.4.2023 έως και την 5η.4.2024, το χρονικό διάστημα καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», κατά τα ειδικότερον οριζόμενα (άρθρο 29). Ορίζεται, εξ άλλου, ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και τιμολογίου πώλησης αγαθών από τους αναδόχους των έργων που υλοποιεί η «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» γεννάται, κατ' εξαίρεση, κατά τον χρόνο πιστοποίησης της δαπάνης του έργου από τα αρμόδια όργανά της (άρθρο 30), και ρυθμίζονται θέματα του προσωπικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (άρθρο 31).

Στο Μέρος Ε΄ (άρθρα 32-34), υπό τον τίτλο «Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις», εισάγονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 21 του νομοσχεδίου (άρθρο 32), καθώς και μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 33 και 34, αντίστοιχα).

     Τέλος, με το Μέρος ΣΤ΄ (άρθρο 35), υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

 

        Για  να δείτε το κείμενο του   νόμου υπ.αριθμ.  5076 / 2023   (ΦΕΚ  207  Α΄  /13 Δεκεμβρίου   2023)  ,όπως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,www.et.gr, πατήστε εδώ