Με προβλέψεις  για σύσταση Υπηρεσίας Δόμησης στην Εκκλησία της Ελλάδος  (Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης και εκδίδει τις οικοδομικές άδειες χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και αντίστοιχης Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στην Εκκλησία της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, η οποία προβαίνει στην έκδοση των οικοδομικών αδειών χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Κρήτης  καθώς  και  για σύσταση  στην Εκκλησία της Ελλάδος Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.)  καθώς και στην Εκκλησία της Κρήτης Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ) δημοσιεύθηκε ο νόμος 4495/2017(ΦΕΚ Α 167/3.11.2017)  για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος ,ο οποίος με το άρθρο 32 ρυθμίζει το ειδικότερο θέμα της έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα.

 Α. Εκκλησιαστικά ακίνητα - Έκδοση και προέγκριση οικοδομικών αδειών .

    ι. Με βάση και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση του νόμου  4495/2017 (ΦΕΚ Α 167/3.11.2017),  στο άρθρο 32 του ως άνω νόμου  γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας εκδόσεως οικοδομικών αδειών των εκκλησιαστικών ακινήτων, ήτοι των κτιρίων , κατασκευών και λοιπών κτισμάτων κυριότητας των νομικών προσώπων του ν. 590 /1977 Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και των νομικών προσώπων του ν. 4149/1961 Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας  και ειδικότερα για οικοδομικές εργασίες που αφορούν σε  Ιερούς Ναού, Μητροπολιτικά Μέγαρα , ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη  ,σε Ιερές Μονές , και τα υφιστάμενα  Μετόχια  αυτών καθώς και στον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός αυτών και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή , καθώς και στα προκτίσματα αυτών  ενώ ορίζεται ως υποχρεωτική η προέγκριση της οικοδομικής αδείας από την οικεία  Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ).(παρ.1 και 2 του ν.4495/2017)[Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση του νόμου σε  www.hellenicparlament.gr πατήστε εδώ].

  Ακολούθως προβλέπεται ότι μετά την προέγκριση οικοδομικής άδειας ,η οικοδομική άδεια και η άδεια καθιέρωσης ή χρήσης εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης(Υ.ΔΟΜ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος και η οικοδομική άδεια αποστέλλεται στην οικεία Υ.ΔΟΜ  και αποτελεί αρχείο της οικείας Υ.ΔΟΜ. για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών. (παρ.7 του ν.4495/2017).

  Ο νέος νόμος ορίζει επιπλέον ότι συνιστάται στην Εκκλησία της Ελλάδος Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) , η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δόμησης  και εκδίδει οικοδομικές άδειες χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και αντίστοιχη Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στην Εκκλησία της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου , η οποία προβαίνει στην έκδοση των οικοδομικών αδειών χωρικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Κρήτης. (παρ. 8 του ν.4495/2017).

  Περαιτέρω οι ανωτέρω Υπηρεσίες Δόμησης υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας , είναι ενταγμένες στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα , στο οποίο είναι συνδεδεμένες και οι λοιπές Υ.ΔΟΜ. (παρ.10 του ν. 4495/2017).

 

ιι. Διαδικασία  και προϋποθέσεις  προέγκρισης και έκδοσης οικοδομικής άδειας .

  Για την υποβολή αίτησης για έκδοση της προέγκρισης υποβάλλεται  αίτηση και φάκελος στην οικεία Υ.ΔΟΜ  μέσω της κατά τόπον αρμόδιας ιεράς μητροπόλεως. Εξάλλου ρητώς ορίζεται ότι η διαδικασία τηρείται για κάθε ιερή μονή ή ιερό ναό, που ακολουθεί το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο ή  νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (παρ. 11 του ν. 4495/2017).

   Εν συνεχεία ορίζεται ότι και για τον αγιογραφικό  και λοιπό διάκοσμο των ιερών μονών και ιερών ναών , που αποτελεί  καλλιτεχνική εργασία , απαιτείται  επίσης άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (της Εκκλησίας της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης) καθώς και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Ε.Α ή του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. αντίστοιχα (παρ. 12 του ν.4495/2017).

   Κανονισμός της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εξειδικεύει  τους κανόνες συγκρότησης , την οργάνωση , τις αρμοδιότητες , τη διοικητική υποστήριξη , τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των  υπηρεσιών και των  οργάνων καθώς και τη δημιουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους  (παρ.13 του ν. 4495/2017).

   Όπως σημειώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου , με το άρθρο 32 δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ) να καθορίζει τον τρόπο ενημέρωσης διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων, με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τήρηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (παρ.16 του ν.4495/2017).

   Για την έκδοση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας και της έκδοσης αυτής στην αρμόδια υπηρεσία  για την κατασκευή ή την επισκευή των κτιρίων της παραγράφου 2 αντί του τίτλου ιδιοκτησίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν : α. πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδίκησης του ακινήτου από το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α  β) συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης ή έκθεση απογραφής που συντάσσεται  και μεταγράφεται ,σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο,  και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου  και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Περαιτέρω και για τα ακίνητα ιερών μόνων  συντάσσεται πράξη συναίνεσης  ενώ για υφιστάμενα κτίρια απαραίτητη είναι και δήλωση του ν. 1599/1986 , στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσης. Τέλος η προέγκριση και η έκδοση οικοδομικής άδειας για ιδιωτικούς ιερούς  ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης (παρ.15 του ν.4495/2017).

   Ρητά ορίζεται επίσης ότι  τα κτίρια της παρ.2 , όπως ανωτέρω έχουν σημειωθεί, είναι  ειδικά  κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλίσεις μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Ε.Α (παρ.14 του ν.4495/2017) .   

  

Β. Γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.ΣΕ.Α) και του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ) επί αρχιτεκτονικών μελετών

      Περαιτέρω προβλέπεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως για τα έργα που ορίζονται από το νόμο η γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής   (ΚΕ.Σ.Ε.Α)  για έργα των παραγράφων 1 και 2 της Εκκλησίας της Ελλάδος   και του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ)  για τα έργα των παραγραφών 1 και 2 της Εκκλησίας της Κρήτης και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου  πριν από την προέγκριση  της οικοδομικής άδειας από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης. (παρ.3 και 4 του ν .4495/2017).

     Ακολούθως προβλέπεται η σύνθεση του ΚΕ.Σ.Ε.Α , το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας του Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται. (παρ.5 του ν.4495/2017).

     Ανάλογες είναι οι  προβλέψεις  και για το Σ.Ε.Α.Κ.Δ  το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Ιεράς  Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. (παρ. 6 του ν. 4495/2017).    

      

 Για να δείτε το σύνολο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στη διαδικτυακή διεύθυνση  www.et.gr πατήστε εδώ