Με τον υπ.αριθμ. 5072 /2023  Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 198/ 4-12-2023)  με τίτλο  «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5072 Δάνεια: Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία  των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)  2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος  «ΗΡΑΚΛΗΣ» και άλλες επείγουσες διατάξεις» επέρχεται τροποποίηση τoυ ν. 4738/2020 (Α’ 207) για την προστασία των οφειλετών, μέσω επεμβάσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, στην πτωχευτική διαδικασία και στη λειτουργία των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

 

        Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιλαμβανόμενα στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων [ Για να δείτε το κείμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, όπως δημοσιεύθηκε στο www.hellenicparliament.gr ,  πατήστε εδώ   και για την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ ]:

 

«   ….Το Μέρος Δ΄ (άρθρα 64-105) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Κεφάλαια (Α΄- Δ΄) και περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την προστασία των οφειλετών, µε τροποποιήσεις στον ν. 4738/2020 (βλ. την από 21-10-2020 έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Ρύθµιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»).

    Στο Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 64-68) περιλαµβάνονται διατάξεις για τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών. Ειδικότερα: ρυθµίζεται η υποβολή από τρίτο πρόσωπο αίτησης ρύθµισης οφειλών νοµικού προσώπου που έχει  λυθεί ή τεθεί σε εκκαθάριση (άρθρο 64), καθορίζεται το πλαίσιο της υποχρέωσης των χρηµατοδοτικών φορέων να ενηµερώνουν την ηλεκτρονική πλατφόρµα του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών, καθώς και η επι[1]βολή κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησής του (άρθρο 65), θεσπίζεται τεκ[1]µήριο συναίνεσης του συνόλου των πιστωτών επί σχετικής αντιπρότασης, υπό προϋποθέσεις, καθώς και πλαίσιο άσκησης ανακοπής κατά της πρότασης   (άρθρο 66), ρυθµίζεται η επικαιροποίηση της αίτησης, σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας για την υπογραφή της σύµβασης αναδιάρθρωσης (άρθρο 67), και τροποποιούνται κανόνες και περιορισµοί που ισχύουν στις συµβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών µε το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 68).  

   Στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 69-89) περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την πτωχευτική διαδικασία και τους ευάλωτους οφειλέτες. Ειδικότερα: στις διατάξεις για τις αντικειµενικές προϋποθέσεις της πτώχευσης θεσπίζεται υποχρέωση του αρµόδιου δικαστηρίου να προσδιορίζει και την ηµεροµηνία παύσης των πληρωµών (άρθρο 69), τροποποιούνται τα κριτήρια χαρακτηρισµού πτωχεύσεων ως µικρού αντικειµένου, καθώς και το πλαίσιο της κλήτευσης στη σχετική συζήτηση ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου (άρθρο 70), ορίζεται η δυνατότητα διόρθωσης παραλείψεων ή παραδροµών στα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση, µέχρι τη συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η άντληση στοιχείων και εγγράφων από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, ως συνέπεια υποβολής της αίτησης και των συνοδευτικών της (άρθρο 71), εξειδικεύεται το περιεχόµενο της συνοπτικής αιτιολογίας της απόφασης πτώχευσης (άρθρο 72), διορθώνεται η παραποµπή σε διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. για τον υπολογισµό της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 73) και βελτιώνεται νοµοτεχνικά η διάταξη για την περίοδο ισχύος άρσης της αναστολής κατάσχεσης από ενέγγυο πιστωτή (άρθρο 74), προστίθεται στις προϋποθέσεις για την από κοινού εκποίηση περισσότερων ακινήτων η συνδροµή νοµικών και πραγµατικών λόγων (άρθρο 75), τροποποιείται η διαδικασία της εκτίµησης για την εκποίηση κινητών µικρής αξίας του οφειλέτη (άρθρο 76), θεσπίζονται επιπλέον φορολογικές ρυθµίσεις για τον φορέα απόκτησης και «επαναµίσθωσης» (άρθρο 77), καθορίζεται δυνατότητα άσκησης παρέµβασης από τον οφειλέτη κατά αίτησης πτώχευσης µικρού αντικειµένου (άρθρο 78), ορίζονται επιπλέον δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (άρθρο 79), προστίθενται ρυθµίσεις για το πλαίσιο άσκησης παρέµβασης από τους πιστωτές (άρθρο 80), ρυθµίζονται εκ νέου οι συνέπειες από την ανεπάρκεια µη βεβαρυµµένων στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη (άρθρο 81), καθώς και για τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 82), βελτιώνεται νοµοτεχνικά η διάταξη για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης (άρθρο 83), τροποποιείται η ρύθµιση για την εκποίηση πραγµάτων που υπόκεινται σε φθορά (άρθρο 84), καθώς και οι ειδικές διατάξεις για την εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου (άρθρο 85), θεσπίζεται διαδικασία έκδοσης πράξης για τη διαπίστωση της απαλλαγής του πτωχού από τις οφειλές του (άρθρο 86), καθώς και πλαίσιο άσκησης προσφυγής κατά της απαλλαγής (άρθρο 87), προστίθεται στις απαλλαγές του πτωχού από οφειλές η ποινική καταδίκη για µη καταβολή χρεών προς το Δηµόσιο και διευκρινίζεται περαιτέρω η ύποπτη περίοδος δηµιουργίας οφειλών (άρθρο 88), στις διατάξεις για µεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης προστίθενται ρυθµίσεις για τη χορήγηση συναίνεσης από τον οφειλέτη προς διενέργεια αυτοψίας από πιστοποιηµένο εκτιµητή για διαπίστωση τυχόν αυθαιρεσιών (κατασκευές, χρήσεις), συνδέεται το τίµηµα µεταβίβασης µε την εµπορική αξία του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος του ευάλωτου οφειλέτη, και θεσπίζεται δικαίωµα του τελευταίου για επαναγορά πριν τη συµβατική χρήση της µίσθωσης (άρθρο 89).

  Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 90-103) περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας. Ειδικότερα: από τις προϋποθέσεις εγγραφής του διαχειριστή αφερεγγυότητας στο σχετικό µητρώο αφαιρείται η απασχόληση µέσω σύµβασης σε υποθέσεις αφερεγγυότητας, παρέχεται δυνατότητα υποβολής ένστασης αµφισβήτησης της απόφασης της Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (άρθρο 90), αφαιρείται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση χορήγησης πιστοποίησης από την αρµόδια Επιτροπή σε πρόσωπα που κατά το παρελθόν δεν συµµετείχαν σε πτωχεύσεις (άρθρο 91), τροποποιείται η προθεσµία υποβολής ένστασης κατά απόφασης αποκλεισµού από εξετάσεις παροχής πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας (άρθρο 92), θεσπίζεται διαρκής επιµόρφωση των πιστοποιηµένων προσώπων, ανεξάρτητα από τη διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης (άρθρο 93), διευρύνεται η κάλυψη της σύµβασης ασφάλισης επαγγελµατικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας (άρθρο 94), οι πειθαρχικές κυρώσεις µετονοµάζονται σε πειθαρχικές ποινές και τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για οριστική αφαίρεσητης άδειας και διαγραφή από το σχετικό µητρώο (άρθρα 95 και 96), θεσπίζονται προϋποθέσεις για τη διαγραφή πειθαρχικών ποινών µετά την εκτέλεσή τους (άρθρο 97), καθιερώνεται δικαίωµα άσκησης έφεσης για όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις του Πρωτοβαθµίου Πειθαρχικού Συµβουλίου και θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης έφεσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονοµικών, αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης (άρθρο 98), τροποποιείται η διαδικασία θέσης στο αρχείο καταγγελιών που δεν στηρίζονται στον νόµο ή είναι προφανώς αβάσιµες στην ουσία ή ανεπίδεκτες εκτίµησης (άρθρο 99), ρυθµίζεται ο τρόπος περάτωσης της προκαταρκτικής εξέτασης, το περιεχόμενο του εγγράφου για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η σχετική µε αυτήν διαδικασία (άρθρα 100-101), θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης έφεσης για όλες τις ποινές (άρθρο 102) και, στο πλαίσιο των διατάξεων µεταβατικού δικαίου, ρυθµίζεται η ανανέωση της πιστοποίησης για άδεια διαχειριστών α φερεγγυότητας, η οποία είχε χορηγηθεί σε προγενέστερο χρόνο (άρθρο 103).

Στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 104-105) περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις για την προθεσµία υποβολής αιτήσεων και τη χορήγηση συνεισφοράς δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες (άρθρο 104), και ορίζονται καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 105)

 

    Για  να δείτε το κείμενο του    υπ.αριθμ. 5072 /2023  Νόμου  (ΦΕΚ Α΄ 198/ 4-12-2023) ,όπως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,www.et.gr, πατήστε εδώ