Με ειδικότερες προβλέψεις  σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και τον ρόλο του οικογενειακού ιατρού δημοσιεύθηκε ο νόμος 4486/2017 (ΦΕΚ Α 115 / 07.08.2017).

   Επαναπροσδιορισμός του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) επιχειρείται με το πρώτο κεφάλαιο του νόμου σύμφωνα και  με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα τόσο  στην έκθεση της Επιστημονικής Ομάδας  της Βουλής όσο και την αιτιολογικής έκθεση . (βλ. έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής εδώ και αιτιολογική έκθεση εδώ

   Στο εν λόγω κεφάλαιο μετά και τον ορισμό των γενικών αρχών που διέπουν την παροχή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (άρθρο 1) και την καταγραφή των ορισμών του (άρθρο 2) προβλέπεται η λειτουργία σε δύο επίπεδα του συστήματος παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ ,που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) εντασσόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (άρθρο 3)

   Ειδικότερα ορίζεται ότι σε πρώτο επίπεδο η παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιείται από επαγγελματίες υγείας που παρέχουν υπηρεσίες σε μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και ως συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 1  ενώ σε δεύτερο επίπεδο με την παροχή υπηρεσιών περιπατιτικής φροντίδας δηλαδή υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και εξειδικευμένης φροντίδας υγείας που παρέχονται στους λήπτες υπηρεσιών υγείας από τα Κέντρα Υγείας και τις άλλες δημόσιες δομές της Π.Φ.Υ   από τα Κέντρα Υγείας.

   Επίσης, καταργείται εφεξής η ονομασία Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) και τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, όπως προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 και οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), όπως προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 (Α' 38), μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας.

   Διατάξεις για τη διάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας και το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται σε αυτή, όπως αυτές για τον οικογενειακό ιατρό, οι οποίες προβλέπουν ότι μπορεί να είναι: α) ιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης (άρθρο 6) περιλαμβάνονται στο δεύτερο κεφάλαιο του ως άνω νόμου  καθώς και προβλέψεις για τα Κέντρα Υγείας, τα οποία λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥΠε (άρθρο 4), τις Τοπικές Μονάδες Υγείας οι οποίες λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των Κέντρων υγείας (άρθρο 5), την Ομάδα Υγείας (άρθρο 7) , τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια ( άρθρο 8), τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας, την Οργάνωση Υπηρεσιών Οδοντιατρικής φροντίδας (άρθρο10) καθώς και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους ΠΦΥ (άρθρο 11) και ειδικότερα για τον τρόπο λειτουργίας των συμβεβλημένων με των ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών , τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους, το ωράριο παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.

   Ειδικές διατάξεις για τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του νόμου που ορίζει μεταξύ άλλων ότι με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκροτείται δίκτυο Μαιών - Μαιευτών με τίτλο «Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών» καθώς και ότι παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα για τη λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου), καθώς και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

   Με το άρθρο 13  προβλέπονται ρυθμίσεις και για τον κλάδο Επισκεπτών Υγείας μεταξύ των οποίων και ότι με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκροτείται Δίκτυο με τίτλο «Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης» του οποίου τα μέλη μπορούν να προέρχονται από όλους τους κλάδους που υπηρετούν στις δομές Π.Φ.Υ. της οικείας Δ.Υ.Πε. ενώ για τον κλάδο ΤΕ Επισκεπτών Υγείας η συμμετοχή στο δίκτυο είναι υποχρεωτική.

   Περαιτέρω το άρθρο 13  ορίζει ότι  το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), το οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4058/2012 (Α' 63), ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των επισκεπτών υγείας, δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και ότι σε πανελλαδικό επίπεδο ενώ αντίστοιχη διάταξη περιλαμβάνεται στο άρθρο 14 του νόμου για τους Φυσικοθεραπευτές στην ΠΦΥ που ορίζει ότι  το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), για  οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί, σύμφωνα με το ν. 3599/2007 (Α'176) ως αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των Φυσικοθεραπευτών, δύναται να αναλαμβάνει το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και προγραμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο.

    Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει διατάξεις που ρυθμίζουν τη διοικητική οργάνωση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

    Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η  σύσταση  Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού στο Υπουργείο Υγείας (άρθρο 15) , η συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής σε κάθε Το.Π.Φ.Υ (άρθρο 16), ο ορισμός Περιφερειακού Συντονιστή των Το.Π.Φ.Υ και ο ορισμός Συντονιστών Οδοντιάτρων των Υγειονομικών Περιφερειών (άρθρο 17). 

   Ρυθμίσεις για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις εγγραφής στον οικογενειακό ιατρό , ειδικότερες προβλέψεις για τους χρονίως πάσχοντες των οποίων την τήρηση  του  ατομικού  τους  ηλεκτρονικού  φακέλου υγείας έχει  o οικογενειακός ιατρός καθώς και την καθιέρωση του συστήματος παραπομπών από τον οικογενειακό ιατρό ως αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει το άρθρο 19 ενώ στο άρθρο 20 με εισαγωγή της κοινωνικής ευθύνης , όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, θεσπίζεται ο τρόπος λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου των μονάδων παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με καθιέρωση μεταξύ άλλων διαδικασίας Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών και της διενέργειας ηλεκτρονικών και μη ερευνών μέσω των οποίων οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν.(βλ.αιτιολογική έκθεση νόμου εδώ)

   Η λειτουργία του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου, ο τρόπος κατάρτισής του, η πρόσβαση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων  του λήπτη υπηρεσιών υγείας αποτελούν το αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 21 ενώ διατάξεις για τη  τήρηση μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών εφαρμογών που λειτουργούν απευθείας από το Υπουργείο Υγείας ή από άλλο φορέα εποπτευόμενο ή συνεργαζόμενο με αυτό  περιλαμβάνονται στο άρθρο 22.

   Ακολούθως μετά τη ρύθμιση του θέματος των λειτουργικών δαπανών και εσόδων των Κέντρων Υγείας με τη δημιουργία κωδικών πιστώσεων  στις ΔΥΠΕ καθώς και υποκωδικών για κάθε Κέντρο υγείας αλλά και τη λειτουργία τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού , μη κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας (άρθρο 23)  θεσπίζεται  η δυνατότητα με υπουργική απόφαση  να εγκρίνεται  η σκοπιμότητα ορισμού μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ως Ακαδημαϊκής Μονάδας Π.Φ.Υ. στις Υγειονομικές Περιφέρειες, που λειτουργούν Τμήματα ή Σχολές Ιατρικής και άλλων επιστημών Υγείας με γνωστικό αντικείμενο γενικής οικογενειακής ιατρικής ή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή κοινωνικής ιατρικής ή παιδιατρικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής (άρθρο 24) .

   Ιδιαίτερη σημασία δίδεται, τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 25  στην ανάπτυξη, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών, παρεμβάσεων και συνεργασιών στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης, της προαγωγής και της προάσπισης της υγείας σε επίπεδο Π.Φ.Υ. στο γενικό πληθυσμό, σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο , όπου ορίζεται ότι απαιτείται σχετική έγκριση και εποπτεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τις Δ.Υ.Πε. ή άλλους φορείς και υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας ενώ σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος των Διοικητών  των οικείων Υ.Πε.,οι οποίοι με απόφαση τους χορηγούν την ανωτέρω έγκριση  μέχρις ότου ρυθμισθούν ειδικότερα θέματα με την έκδοση  υπουργικής απόφασης , όπως ειδικότερα ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

 

Για να δείτε το σύνολο του νόμου  όπως δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης στη διαδικτυακή διέυθυνση  www.et.gr  πατήστε εδώ.