Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της  Κυβέρνησης την 21.11.2017 (ΦΕΚ A’ 176 /21.11.2017)  ο νόμος 4499/2017 , ο οποίος περιλαμβάνει προβλέψεις  για τη λήψη της σύνταξης λόγω θανάτου  και  για την  ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την προσωρινή σύνταξη.    

 

Ι. Λήψη σύνταξης λόγω θανάτου

    Με βάση τις νέες διατάξεις και τις σκέψεις της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4499/2017 λαμβάνεται μέριμνα για τις περιπτώσεις χορήγησης  της σύνταξης λόγω θανάτου,εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα επέρχεται κατά το σχολικό έτος προετοιμασίας του τέκνου για την εισαγωγή του σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη  έκβασης των εξετάσεων ενώ στην αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι αυτό ισχύει και για επόμενα της Γ ΄ Λυκείου έτη κατά τα οποία το τέκνο συμμετέχει σε εξετάσεις εισαγωγής σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές (άρθρο 1 του ν.4499/2017). [Για να δείτε το σύνολο της αιτιολογικής έκθεσης στην διαδικτυακή διεύθυνση www.hellenicparliament.gr πατήστε εδώ]

   Περαιτέρω με τις νέες διατάξεις ρυθμίζεται κατώτατο όριο σύνταξης για τους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου (επιζώντα σύζυγο ή /και διαζευγμένο σύζυγο, δικαιοδόχα τέκνα) .Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου και των δικαιοδόχων τέκνων, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του νόμου  4387/2016  που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης ενώ ειδικά στην περίπτωση ορφανών τέκνων και από τους δύο γονείς το κάθε τέκνο δικαιούται να λάβει αυτοτελώς το ως άνω καθοριζόμενο κατώτατο όριο σύνταξης (άρθρο 1 του νόμου 4499/2017).

  Επίσης, προβλέπεται ότι  αυτοτελώς λαμβάνεται το καθοριζόμενο κατώτατο όριο σύνταξης  και από τον επιζώντα σύζυγο και τα τέκνα ενώ μεταξύ των δικαιοδόχων τέκνων  και μεταξύ επιζώντα και διαζευγμένου συζύγου επιμερίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην οικεία διάταξη.

  Να σημειωθεί ότι διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση ότι ειδικά για τις περιπτώσεις θανάτου από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια το ποσό της σύνταξης που προκύπτει δεν μπορεί να υπολείπεται του 2πλασιου της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του νόμου 4387/2016 για 20 έτη ασφάλισης και εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 31 του νόμου 4387/2016.

  Εν συνεχεία  προβλέπεται για  τους συνταξιούχους λόγω θανάτου του πρώην ΟΓΑ ότι το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου  προκύπτει αφού ληφθούν υπόψιν τα  οριζόμενα στο άρθρο 99 του  νόμου 4387/2016  για κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώντα ή/και διαζευγμένο σύζυγο και δικαιοδόχα τέκνα)  και δεν μπορεί να υπολείπεται των ποσών των ανωτέρω  προαναφερομένων περιπτώσεων υπό στοιχ.  α' και β'   του νόμου.  

  Τέλος ,όπως επεξηγείται και στην αιτιολογική έκθεση , προβλέπεται στις νέες διατάξεις  ότι  όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου σε τουλάχιστον ένα (1) από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β' του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016, σύμφωνα με τα οποία αφενός το συνολικό ποσοστό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του  θανόντος, αφετέρου σε περίπτωση υπέρβασης περιορίζεται ισόποσα  το ποσοστό των τέκνων.(άρθρο 1 παρ. 3)

     Περαιτέρω ρυθμίζεται  η περίπτωση κατά την οποία ο επιζών / ή και ο διαζευγμένος σύζυγος λάβει ως σύνταξη θανάτου το κατώτατο όριο σύνταξης και μετά την πάροδο τριετίας από τη χορήγηση της σύνταξης λόγω θανάτου το κατώτατο όριο σύνταξης περικόπτεται κατά ποσοστό 50 % για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο ( όταν ο σύζυγος απασχοληθεί ή λάβει σύνταξη από ίδιο δικαίωμα)  το ποσό που περικόπτεται μεταβίβαζεται  στα δικαιοδόχα τέκνα .(άρθρο 1 παρ.3 του νόμου 4499/2017)

 

 ΙΙ. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για προσωρινή σύνταξη στον ΕΦΚΑ

    

   Εν συνεχεία για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας, όπως  χαρακτηριστικά διαλαμβάνεται στην αιτιολογική  έκθεση του νόμου ορίζεται με το νέο άρθρο 29 Α, που προστίθεται στο νόμο 4387/2016,  η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης προσωρινής σύνταξης στον ΕΦΚΑ ενώ ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν.3163/1955 (παρ.1).[Για να δείτε το σύνολο της αιτιολογικής έκθεσης στην διαδικτυακή διεύθυνση www.hellenicparliament.gr πατήστε εδώ]

   Ακολούθως προβλέπεται στη νέα διάταξη  ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης προκειμένου ο υπολογισμός της προσωρινής σύνταξης να μην απέχει σημαντικά από το ποσό της οριστικής σύνταξης, ενώ ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για την περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος αλλά και χορήγησης σύνταξης λόγω αναπηρίας (παρ.2α και 2β).

   Ειδικά ορίζεται και το ύψος της  προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου  και ρητώς προβλέπεται ότι το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο  δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (παρ.2γ).

   Ακολούθως στο νόμο  προβλέπεται   ότι το αρμόδιο όργανο με απόφασή του είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση σύνταξης εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο (παρ.3)  ενώ όπως επισημαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση στις παραγράφους  4  έως 7 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης. (παρ.4-7)

     Να σημειώσουμε ότι ρητώς  προβλέπεται   ότι  το νέο άρθρο δεν εφαρμόζεται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και στην περίπτωση  που η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά (παρ.7) ενώ στην τελευταία παράγραφο ορίζεται ότι για όσους ασφαλισμένους  καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4387/2016.

  Για να δείτε το σύνολο του νόμου , όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στη διαδικτυακή διεύθυνση www.et.gr πατήστε εδώ