ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Άρθρο 36

Αντικείμενο ψηφιακής προσβασιμότητας

(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Αντικείμενο των διατάξεων της ψηφιακής προσβασιμότητας είναι η εισαγωγή ρυθμίσεων για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, προκειμένου οι υπηρεσίες τους να καταστούν περισσότερο προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

Άρθρο 37

Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής προσβασιμότητας (άρθρο 1 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται οι κανόνες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για την κατασκευή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο επόμενο άρθρο, που εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές, τις οποίες χρησιμοποιούν για την παροχή των υπηρεσιών τους, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου  39 και είναι ευχερώς προσβάσιμοι στους χρήστες και ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος

Μέρους: α) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας, (β) οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των  μη κυβερνητικών οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.

3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθούν: (α) μορφοτύπους αρχείων γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018 διοικητικές διαδικασίες, εκτός αν το περιεχόμενο αυτό είναι αναγκαίο για τις ενεργές των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα, (β) προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (prerecorded time based media) που δημοσιεύθηκαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, (γ) μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live timebased media), (δ) επιγραμμικούς χάρτες (online maps) και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης, (ε) περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε επιχορηγείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, (στ) αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορεί να γίνουν πλήρως προσβάσιμα, λόγω είτε: στα. της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής, στβ. της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις  απαιτήσεις προσβασιμότητας, (ζ) το περιεχόμενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδικτύων (intranets), δηλαδή ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιμων σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από την 23η Σεπτεμβρίου 2019, εωσότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση, (η) το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία (archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν αποκλειστικά περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά την 23η Σεπτεμβρίου 2019.

Η αμιγώς τεχνική συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

Άρθρο 38

Ορισμοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν, πλέον των ορισμών του άρθρου 2, οι εξής ορισμοί:

1. «Οργανισμός του δημόσιου τομέα»: το κράτος, κατά την έννοια της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές (Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού), οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου της περ. 4 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι ενώσεις  αυτές έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

2. «Εφαρμογές για φορητές συσκευές»: το λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους από τρίτους για χρήση, από το ευρύ κοινό, υπαλλήλους και εργαζομένους στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Οι εφαρμογές για φορητές συσκευές δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το λογισμικό.

3. «Πρότυπο»: το πρότυπο, σύμφωνα με το σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 (EEL 316).

4. «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: το ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το στοιχείο β΄ του σημείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.

5. «Εναρμονισμένο πρότυπο»: το εναρμονισμένο πρότυπο, σύμφωνα με το στοιχείο γ΄ του σημείου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012.

6. «Μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media): τα μέσα μίας από τις εξής μορφές: αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο,συνδυασμό ήχου ή και βίντεο με διαδραστικότητα.

7. «Αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών»: τα αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία  παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύματα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.

8. «Δεδομένα μέτρησης»: τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις  προσβασιμότητας του άρθρου 39. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται  όπως, ιδίως, αριθμό ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά  με τον αριθμό επισκεπτών και χρηστών τους, καθώς και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας.

9. «Άτομα με αναπηρίες» (Α.μεΑ.): τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, μπορεί να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους (άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4488/2017, Α΄ 137, και άρθρο 1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Α.μεΑ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012, Α΄ 88).

10. «Προσβασιμότητα»: οι αρχές και οι τεχνικές που  πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να καθίστανται προσβάσιμοι στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

Άρθρο 39

Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές  της προσβασιμότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας.

2. Οι επιμέρους αρχές της προσβασιμότητας έχουν την ακόλουθη έννοια:

(α) αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοίμπορούν να αντιληφθούν,

(β)χρηστικότητα , που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη, καθώς και η πλοήγηση είναι εύχρηστα,

 (γ) κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη είναι κατανοητές, (δ) στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να ερμηνεύεται αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Άρθρο 40

Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μπορεί να μην συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, μόνον αν η εφαρμογή των τελευταίων συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.

2. Για να εκτιμηθεί ο βαθμός, στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, όπως: (α) το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του οργανισμού του δημόσιου τομέα, (β) το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διενεργούν την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του βαθμού, στον οποίο η συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.

4. Όταν ένας οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 παρέκκλισης για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές συσκευές, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης και αξιολόγησης της παρ. 2, διευκρινίζει, με ειδική αιτιολογία, στη δήλωση προσβασιμότητας του άρθρου 42 τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας, με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει τυχόν προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Άρθρο 41

Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή στα μέρη τους και στα στοιχεία αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.

2. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τις οποίες καλύπτουν οι τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους, εφόσον ανταποκρίνεται προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 2, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή των μερών τους θεωρείται  ότι συμμορφώνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 39 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.

4. Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που  παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.

Άρθρο 42

Μορφή και περιεχόμενο της δήλωσης προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο και παρ. 2 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν και επικαιροποιούν χωρίς καθυστέρηση, μόλις επέλθει ουσιώδης μεταβολή και σε κάθε περίπτωση σε ετήσια βάση, λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας για τη συμμόρφωση των ιστοτόπων και

των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Για τους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παρ. 4 και αναρτάται στον ιστότοπο του οικείου φορέα.

3. Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με την παρ. 4 και το υπόδειγμα δήλωσης της παρ. 5 και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα, ο οποίος ανέπτυξε την οικεία  εφαρμογή για φορητές συσκευές ή διατίθεται ταυτόχρονα με άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.

4. Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα εξής: (α) εξήγηση σχετικά με τα εν λόγω τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται, (β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο  να ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40, (γ) ενημέρωση για τη δυνατότητα επικοινωνίας από κάθε ενδιαφερόμενο με θεσμικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του άρθρου 45.

5. Η δήλωση προσβασιμότητας διαμορφώνεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που καθορίζονται από εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Άρθρο 43

Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται «Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών» (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.).

2. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. εντάσσονται οι  ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 39 και 41. Στο ΜΗ.Δ.ΙΣ. ΕΦ. τηρούνται και οι ισχύουσες και επικαιροποιημένες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, δηλώσεις προσβασιμότητας των οικείων φορέων.

Άρθρο 44

Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπο τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές προς τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 45

Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 42, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 και το άρθρο 40.

2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα της παρ. 1 μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία.

4. Οι αιτήσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση, με μέριμνα των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Ειδικά για ζητήματα δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) περί του πλαισίου προαγωγής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Άρθρο 46

Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την κατάρτιση και την επιμόρφωση του προσωπικού τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων  και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η εκπόνηση, η διαχείριση και ο συντονισμός προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ., ύστερα από σχετικό αίτημα οργανισμού του δημόσιου τομέα.

2. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους τους, καθώς και το κοινό, σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, τα οφέλη για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και για τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 47

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 7 παρ. 3 και άρθρο 8 της Οδηγίας (EE) 2016/2102)

1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39.

2. (α) Η μεθοδολογία παρακολούθησης είναι διαφανής, συγκρίσιμη και εύχρηστη, διατίθεται και αναπαράγεται επί τη βάσει των κανόνων του ανοιχτού λογισμικού, καθώς και των ανοιχτών προτύπων και μορφότυπων.

(β) Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η μεθοδολογία παρακολούθησης που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις.

3. Μέχρι τον καθορισμό της μεθοδολογίας παρακολούθησης με εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μεθοδολογία αυτή μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει: (α) την  περιοδικότητα της παρακολούθησης, καθώς και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση, (β) σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, (γ) σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέταση περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσης σε λειτουργία της εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων, (δ)  την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η παράλειψη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, με άμεση παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές της παρ. 2 του άρθρου 41 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο της παρ. 3 του άρθρου 41, (ε) σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών συμμόρφωσης των οργανισμών του δημόσιου τομέα, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39,σε μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των αδυναμιών αυτών,

(στ) τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης, για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και για δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις  παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

4. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνει την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας του άρθρου  39 σε τύπους ιστότοπων και

εφαρμογών για φορητές συσκευές, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 37, και ειδικότερα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οποίων η λειτουργία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων που ισχύουν για την προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, σε συνεργασία με επιστημονικούς, ερευνητικούς και άλλους σχετικούς φορείς, ορίζει κατευθυντήριες οδηγίες και συντάσσει οδηγούς εφαρμογής της προσβασιμότητας για ιστότοπους, μορφότυπους αρχείων γραφείου, προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα.

5. Έως την 23η Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια ανά τριετία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Για το περιεχόμενο της έκθεσης εφαρμόζονται οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Η πρώτη έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει, για τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 42, 43, 44, 45 και 46, τα εξής: (α) διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και σε εφαρμογές για φορητές συσκευές, (β) εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 39, (γ) πληροφορίες συναφείς με την κατάρτιση των υπαλλήλων και των εργαζομένων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού, (δ) πληροφορίες για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής παρατηρήσεων και αναφορών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 45.

7. Το περιεχόμενο των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, των εφαρμογών για φορητές συσκευές ή των οργανισμών του δημόσιου τομέα πουεξετάστηκαν, δημοσιοποιείται σε προσβάσιμη μορφή στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για τη συμμόρφωση των οργανισμών του δημόσιου τομέα στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του παρόντος. Πριν από την υποβολή της η έκθεση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.

 Μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η έκθεση αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η έκθεση συζητείται στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 48

Αρμοδιότητες

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Άρθρο 49

Υπηρεσίες εμπιστοσύνης

1. Άλλες υπηρεσίες εμπιστοσύνης, πέραν των προβλεπόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (Κανονισμός eIDAS), που ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία, αναγνωρίζονται τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, τηρουμένης της παρ. 2  και με την επιφύλαξη των οριζομένων στον ανωτέρω Κανονισμό για την ισχύ και αναγνώρισή τους στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να υπογράφει συμφωνίες με τρίτα κράτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση υπηρεσιών εμπιστοσύνης με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κανονισμού eIDAS.

 

Άρθρο 50

Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων

1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπογράφονται με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου τους, και τίθεται σε αυτά η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της περ. 27 του άρθρου 3 του Κανονισμού eIDAS, όπου η τελευταία απαιτείται. Στα ως άνω έγγραφα η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα επέχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και πρωτότυπης σφραγίδας αντίστοιχα.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή τα μέρη ορίζουν ότι απαιτείται η ιδιόχειρη υπογραφή σε κάθε φύλλο ή σελίδα του εγγράφου, αρκεί η θέση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας στην αρχή ή στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου.

Άρθρο 51

Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης

1. Με τη χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης τεκμαίρεται η ακεραιότητα των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται, η αποστολή από τον ταυτοποιημένο αποστολέα και η παραλαβή από τον ταυτοποιημένο αποδέκτη των δεδομένων, καθώς και η ακρίβεια της ημερομηνίας και της ώρας της αποστολής και της λήψης των δεδομένων.

Όπου ο νόμος ή οι διοικητικές πράξεις απαιτούν την αποστολή εγγράφων με ή χωρίς συστημένη αλληλογραφία, αρκεί η χρήση της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας συστημένης παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή δύναται να χρησιμοποιείται από τους φορείς τους δημόσιου τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως σε διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται η τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών.

2. Υπάρχοντα συστήματα συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 52

Πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Οι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης εγγυώνται την ακρίβεια των πιστοποιητικών που εκδίδουν, ευθύνονται δε για τη ζημία που προκαλείται από πρόθεση ή αμέλεια σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού eIDAS και με την επιφύλαξη του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), ιδίως του άρθρου 8.

Άρθρο 53

Πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης

1. Τα πιστοποιητικά υπηρεσιών εμπιστοσύνης αποτελούν ηλεκτρονικές βεβαιώσεις που εκδίδονται από έναν πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, με τα οποία: α) καθίσταται δυνατή η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τον κάτοχο αυτού και β) ταυτοποιείται ο κάτοχος του πιστοποιητικού μέσω της επιβεβαίωσης του ονόματος ή του ψευδωνύμου του.

2. Το περιεχόμενο και οι απαιτήσεις των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ορίζονται στον Κανονισμό eIDAS και τα Παραρτήματα αυτού.

3. Η ισχύς του πιστοποιητικού άρχεται από την ημερομηνία που αναγράφεται πάνω σε αυτό και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την καταχώριση των δεδομένων του κατόχου, κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του άρθρου 57, στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Η ισχύς του πιστοποιητικού λήγει: α) με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται πάνω σε αυτό, ή β) κατόπιν ανάκλησης του πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 55.

Άρθρο 54

Αναστολή ισχύος πιστοποιητικού

1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχει δικαίωμα να αναστείλει την ισχύ ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις ότι: α) λανθασμένα δεδομένα ενσωματώθηκαν στο πιστοποιητικό ή β) είναι πιθανό το ιδιωτικό κλειδί του κατόχου που ανταποκρίνεται στο ενσωματωμένο στο πιστοποιητικό δημόσιο κλειδί να χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου.

2. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται να αναστείλει άμεσα την ισχύ ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

β) Κατόπιν αίτησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1.

γ) Κατόπιν αίτησης δικαστικών αρχών σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης.

δ) Σε περίπτωση που απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή προσωρινή διαταγή διατάσσει την αναστολή ισχύος, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης ή της διαταγής στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

3. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από την αναστολή  ισχύος, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Η χρήση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναστολής συνεπάγεται την ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή. Το εγκεκριμένο πιστοποιητικό, η ισχύς του οποίου έχει ανασταλεί, έχει ως συνέπεια την προσωρινή μη ισχύ του πιστοποιητικού για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή.

5. Η αναστολή ισχύς εγκεκριμένου πιστοποιητικού αίρεται είτε κατόπιν αίτησης ενός εκ των προσώπων της παρ. 2 και με την καταχώριση αυτής στη βάση δεδομένων που τηρεί ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης είτε σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης ισχύος της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή της προσωρινής διαταγής που διέταξε την αναστολή ισχύος είτε σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης, οπότε κατά περίπτωση  το πιστοποιητικό διατηρεί την ισχύ του ή ανακαλείται.

Άρθρο 55

Ανάκληση πιστοποιητικού

1. Ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης υποχρεούται  να προβεί σε άμεση ανάκληση ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού στις εξής περιπτώσεις:

α) Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου.

β) Εφόσον διαπιστωθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) ότι το εγκεκριμένο πιστοποιητικό περιέχει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες ως προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού

(ΕΕ) 910/2014.

γ) Σε περίπτωση εγκεκριμένου πιστοποιητικού η έκδοση του οποίου βασίστηκε σε ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

δ) Σε περίπτωση τερματισμού των εργασιών του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης, εκτός εάν, πριν την ημερομηνία παύσης των εργασιών, άλλος εγκεκριμένος πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης αναλάβει τη συνέχιση της λειτουργίας του μέρους της υπηρεσίας που  απαιτείται.

ε) Σε περίπτωση απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας, κήρυξης σε αφάνεια ή σε περίπτωση θανάτου του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού, εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση λύσης ή κήρυξης σε πτώχευση, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Σε κάθε περίπτωση, το πιστοποιητικό δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και το πιστοποιητικό δημιουργίας  ηλεκτρονικής σφραγίδας είναι αμεταβίβαστα.

στ) Σε περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση διατάσσει την ανάκληση, ύστερα από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

ζ) Αν από τη σύμβαση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης και του κατόχου του εγκεκριμένου πιστοποιητικού απορρέει σχετική προς τούτο υποχρέωση ή δικαίωμα ενός εκ των συμβαλλομένων μερών.

η) Σε περίπτωση που υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας του κατόχου του εγκεκριμένου  πιστοποιητικού έχουν γίνει γνωστά ή χρησιμοποιούνται από τρίτους.

θ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής σφραγίδας του παρόχου υπηρεσιών εμπιστοσύνης έχουν γίνει γνωστά σε τρίτους.

ι) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στοιχεία που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο πιστοποιητικό τροποποιηθούν.

2. Ο πάροχος ενημερώνει τον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού αμέσως μετά από την ανάκληση, η οποία καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων που τηρεί  ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί δεν είναι δυνατόν να επανατεθεί σε ισχύ.

3. Η ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών ή των ηλεκτρονικών σφραγίδων που τέθηκαν μετά την ημερομηνία της ανάκλησης.

4. Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ανακάλεσε, με δόλο ή βαριά αμέλεια, εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένο  πιστοποιητικό ηλεκτρονικής σφραγίδας χωρίς να συντρέχει περίπτωση της παρ. 1 ενέχεται σε αποζημίωση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στον κάτοχο του εγκεκριμένου πιστοποιητικού από την ανάκληση.

Άρθρο 56

Διοικητικές κυρώσεις   

1. Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων που διέπουν τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης μία

ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) Σύσταση.

β) Πρόστιμο έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.

2. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με  οποιονδήποτε τρόπο.

3. Στην περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 τουεπιβληθέντος ποσού.

4. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.

Άρθρο 57

Μέθοδοι ταυτοποίησης

1. Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης προβαίνει με κατάλληλα μέσα στην εξακρίβωση της ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιτούντος (ταυτοποίηση). Τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δύναται να διενεργεί και τρίτος δυνάμει σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η δυνατότητα ταυτοποίησης από τρίτο ενεργοποιείται μετά από την  ενημέρωση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με την παρ. 2 του  άρθρου 24 του Κανονισμού eIDAS.

2. Η ταυτοποίηση διενεργείται με μία από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 24 του Κανονισμού eIDAS μεθόδους. Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης ή τρίτος δύναται να χρησιμοποιεί μεθόδους  ταυτοποίησης με διασφάλιση ισοδύναμη με τη φυσική παρουσία, όπως την ηλεκτρονική ή την εξ αποστάσεως ταυτοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού eIDAS. Η ισοδύναμη διασφάλιση εξετάζεται και επιβεβαιώνεται από οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στην περ. 18 του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού.

Άρθρο 58

Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου

1. Η  Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) αποτελεί τον πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου. Είναι αρμόδια για την έκδοση

και διαχείριση πιστοποιητικών για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα. Δύναται να παρέχει εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Η δομή της Α.Π.Ε.Δ. περιλαμβάνει την Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης, τις Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης, τις Αρχές Εγγραφής  και τα Εντεταλμένα Γραφεία.

2. Η Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των κατευθύνσεων και τον συντονισμό των φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποτελούν τις Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για την εθνική άμυνα και ασφάλεια, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ασκεί τις αρμοδιότητες της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης.

Οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης είναι αρμόδιες για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπεύθυνες για τον κύκλο ζωής των εγκεκριμένων πιστοποιητικών, όπως την έκδοση, την αναστολή ισχύος, την ανάκληση και την ανανέωση αυτών. Οι Αρχές Εγγραφής αναφέρονται στις Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης και είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αιτήσεων έκδοσης, αναστολής ισχύος, ανάκλησης και ανανέωσης πιστοποιητικών και των εγγραφών των τελικών χρηστών.

Τα Εντεταλμένα Γραφεία αναφέρονται στις Αρχές Εγγραφής και είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων έκδοσης, αναστολής ισχύος, ανάκλησης και ανανέωσης.

3. Η ταυτοποίηση των τελικών χρηστών γίνεται είτε από τα Εντεταλμένα Γραφεία είτε από τις Αρχές Εγγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό eIDAS, το  άρθρο  57 και τον Κανονισμό Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. Οι Αρχές Εγγραφής ή τα Εντεταλμένα Γραφεία δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης και σε άλλους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

4. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης της Α.Π.Ε.Δ. καθορίζει τους όρους για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης, ορίζει ποιες υπηρεσίες εμπιστοσύνης (εγεγκεκριμένες ή μη) παρέχει η Α.Π.Ε.Δ. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για να δείτε το σύνολο του νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό χώρο www.et.gr  πατήστε εδώ