Με τον  υπ.αριθμ. 5041/2023  Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 87/ 8-4-2023) επικαιροποιείται και  κωδικοποιείται  η  νοµοθεσία που αφορά τους Φαρµακευτικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο   καθώς και  προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Φαρµακευτικών Επιστηµονικών Ερευνών.  

         Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιλαμβανόμενα στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων [ Για να δείτε το κείμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, όπως δημοσιεύθηκε στο www. hellenicparliament. gr ,  πατήστε εδώ και την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ ]:

 

    «….Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά τηνεπεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Μέρη (Α΄- Η΄) και αποτελείται από ενενήντα έξι (96) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.

    Αντικείµενο του νοµοσχεδίου αποτελεί η επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά τους Φαρµακευτικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο. Επιπρόσθετα, το νοµοσχέδιο περιέχει διατάξεις που ρυθµίζουν λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

     Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1-2), υπό τον τίτλο «Σκοπός - αντικείµενο», καθορίζεται ο σκοπός (άρθρο 1) και το αντικείµενο του νοµοσχεδίου (άρθρο 2).

   Το Μέρος Β΄, υπό τον τίτλο «Φαρµακευτικοί Σύλλογοι», αποτελείται απόπέντε (5) Κεφάλαια (Α΄-Ε΄). Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 3-12), υπό τον τίτλο «Γενικές διατάξεις: νοµική µορφή – σκοπός – µέλη – διοίκηση και λειτουργία», καθορίζεται η νοµική µορφή των φαρµακευτικών συλλόγων, οι οποίοι απολαύουν, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα, εξαιρέσεων από κανόνες δηµοσίου δικαίου και θεσπίζεται η διοικητική και περιουσιακή τους αυτοτέλεια (άρθρο 3). Περαιτέρω, προσδιορίζεται ο σκοπός των ανωτέρω νοµικών προσώπων (άρθρο 4), η τοπική τους αρµοδιότητα (άρθρο 5),τα πρόσωπα που υποχρεωτικώς αποτελούν µέλη τους (άρθρο 6), η εγγραφήκαι η διαγραφή τους (άρθρο 7), καθώς και η λειτουργία και τήρηση µητρώου µελών (άρθρο 8). Ακολούθως, προσδιορίζονται τα όργανα διοίκησης των Φαρµακευτικών Συλλόγων (άρθρο 9), το περιεχόµενο της σφραγίδας (άρθρο 10) και ορίζεται ότι οι φαρµακευτικοί σύλλογοι διέπονται, ως προς τα θέµατα λειτουργίας και διοίκησής τους, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τις προτεινόµενες διατάξεις, από τον Εσωτερικό Κανονισµό τους (άρθρο 11).

     Τέλος, τίθεται ρητή απαγόρευση «σύσταση[ς] άλλων επαγγελµατικών φαρµακευτικών σωµατείων», πλην του ανά τοπική αρµοδιότητα φαρµακευτικού συλλόγου και του πανελλήνιου φαρµακευτικού συλλόγου (άρθρο 12).

     Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 13-20), υπό τον τίτλο «Γενική Συνέλευση», ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τον τρόπο λειτουργείας και λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

  Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 13), ρυθµίζονται οι περιπτώσεις τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεών της (άρ[1]θρο 14), ορίζεται, αφενός, ο τρόπος υποβολής προτάσεων προς συζήτηση και οι συνέπειες αποδοχής ή απόρριψής τους (άρθρο 15), και, αφετέρου, η διαδικασία πρόσκλησης των µελών σε συνεδρίαση (άρθρο 16).

     Επίσης,προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις απαρτίας για τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 17), καθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής συνεδριάσεων, καθώς και τήρησης και επικύρωσης των πρακτικώντων συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 18). Τέλος, ορίζεται ηδιαδικασία και ο τρόπος ψηφοφορίας, µεταξύ άλλων, επί θεµάτων και προσωπικών ζητηµάτων (άρθρο19), καθώς και λήψης αποφάσεων (άρθρο 20).

   Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 21-40), υπό τον τίτλο «Διοι Συµβούλιο», προσδιορίζεται, µεταξύ άλλων, ο αριθµός και η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.), σύµφωνα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων µελών στο µητρώο εκάστου φαρµακευτικού συλλόγου, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα (άρθρο 21), καθορίζονται οι αρµοδιότητες τουΔ.Σ. (άρθρο 22), τα προσόντα και κωλύµατα εκλογής των µελών του Δ.Σ.(άρθρο 23),    καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος εκλογής τους (άρθρο 24).

    Ακολούθως, προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στέρησης του δικαιώµατος ψήφου και η κατάρτιση αλφαβητικού καταλόγου «των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών», και παρέχεται το δικαίωµα υποβολής ενστάσεως κατά του ανωτέρω καταλόγου (άρθρο 25).

Επίσης, ρυθµίζεται η διαδικασία εκλογώνκατά τη συνεδρίαση επί αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 26),καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία διαλογής των ψήφων (άρθρο 27) και εκλογής συµβούλων και συνδυασµών (άρθρο 28). Περαιτέρω, ορίζεται η επανάληψη της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, αν δεν προσέλθει ο απαιτούµενος αριθµός µελών κατά την πρώτη συνεδρίαση επί αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης, και, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν προσέλθει ο απαιτούµενος αριθµός µελών στην κατ’ επανάληψη διαδικασία είτε δενπραγµατοποιηθεί καµία ψηφοφορία επί της διαδικασίας αρχαιρεσιών, παρέχεται το δικαίωµα επιλογής και διορισµού των µελών του Δ.Σ. στον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα (άρθρο 29).

Ρυθµίζεται η διαδικασία και ο τρόπος γνωστοποίησης των αποτελεσµάτωνεπί των αρχαιρεσιών και, µεταξύ άλλων, το δικαίωµα ενστάσεως επί αυτών,καθώς και η «εν όλω ή εν µέρει» έγκρισή τους από τον οικείο Περιφερειάρχη ή αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη (άρθρο 30).

Επίσης, ορίζεται η διαδικασία αποδοχής των αποτελεσµάτων εκλογής από τα εκλεγέντα µέλη και οι συνέπειες της µη αποδοχής και κάλυψης των κενών θέσεων (άρθρο 31).

Ακολούθως, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα της συνεδρίασης του Δ.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώµα (άρθρο 32), ορίζεται ότι, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδροςτου Δ.Σ. «διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) καιεκπροσωπεί τον Φαρµακευτικό Σύλλογο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλληςαρχής και παντός τρίτου», προσδιορίζεται η περίπτωση αναπλήρωσής τουσε περίπτωση κωλύµατος (άρθρο 33), και καθορίζονται οι αρµοδιότητες τουΓραµµατέα του Δ.Σ. (άρθρου 34) και του Ταµία του Δ.Σ., καθώς και η αναπλήρωσή του σε περίπτωση κωλύµατος (άρθρο 35). Προβλέπονται οι περιπτώσεις έκπτωσης µέλους του Δ.Σ., αντικατάστασής του, παραίτησής του,αναστολής του χρόνου διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, καθώς και η περίπτωση ορισµού τριµελούς Διοικούσας επιτροπής αν παραιτηθεί ολόκληρο τοΔ.Σ. και δεν επαρκούν τα επιλαχόντα µέλη για εκ νέου συγκρότησή του, κατά τα ειδικότερον οριζόµενα (άρθρο 36).

Τέλος, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα ως προς τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. (άρθρο 37), ορίζεται η απαρτία του Δ.Σ. (άρθρο 38), ο τρόπος λήψης των αποφάσεων (άρθρο 39) και τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του (άρθρο 40).

Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 41-47), υπό τον τίτλο «Πόροι – οικονοµική διαχείριση – προσωπικό φαρµακευτικών συλλόγων», ρυθµίζονται τα θέµατα διαχείρισης της περιουσίας των Φαρµακευτικών Συλλόγων

(άρθρο 41), όπως και οι πόροι και τα έξοδά τους (άρθρο 42). Περαιτέρω, ορίζεται ο τρόπος πρόσληψης υπαλλήλων και συνεργατών και το ότι «[η] διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης των ανωτέρω συµβάσεων προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του [εκάστου] Συλλόγου» (άρθρο

43).

   Επίσης, καθορίζεται ετήσια εισφορά των µελών τους (άρθρο 44), ο τρόπος είσπραξης των εισφορών και τυχόν προστίµων που επιβάλλονται από τα Πειθαρχικά Συµβούλια, καθώς και η αναγκαστική είσπραξή τους (άρθρο 45).

    Τέλος, προσδιορίζεται η διάρκεια του οικονοµικού έτους (άρθρο 46) και καθορίζεται η εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών, κατά τα ειδικότερον στη

διάταξη οριζόµενα (άρθρο 47).

    Διά των διατάξεων του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 48-50), υπό τον τίτλο «Λοιπές διατάξεις», ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη δυνατότητα, των ν.π.δ.δ.των Φαρµακευτικών Συλλόγων, άσκησης «κάθε ένδικο[υ] µέσο[υ] καιβο[η]θ[ή]µα[τος] ενώπιον των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οποιο[υ]δήποτε νόµιµο[υ] µέσο[υ] ενώπιον κάθε αρχής και κάθε βαθµίδας και δικαιοδοσίας» για λογαριασµό τους και για λογαριασµό των µελώντους, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., κατά τα ειδικότερον προβλεπόµενα (άρθρο 48), θεσπίζεται η υποχρέωση συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µετους Φαρµακευτικούς συλλόγους ως προς την παροχή πληροφοριών σχετικών µε την εκπλήρωση των σκοπών τους και του ελέγχου και κυρώσεων επίπαραβατικών συµπεριφορών των µελών τους κατά την εφαρµογή της φαρµακευτικής νοµοθεσίας (άρθρο 49), και ρυθµίζεται η δυνατότητα ένωσηςδύο ή περισσοτέρων Φαρµακευτικών Συλλόγων σε ένα νοµικό πρόσωπο, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσής τους και έγκρισής της µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε την οποία «ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την ένωση των δύο νοµικών προσώπων» (άρθρο 50).

    Με το Μέρος Γ΄ (άρθρα 51-67), που φέρει τον τίτλο «Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος», καθορίζεται η νοµική µορφή και η διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλεια του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (άρθρο51), προβλέπεται η συγκρότηση του Διοικητικού του Συµβουλίου (άρθρο52), ορίζεται ο σκοπός του (άρθρο 53), καθορίζεται η διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Φ.Σ. (άρθρο 54), ρυθµίζεται η εποπτεία του Π.Φ.Σ. επί της λειτουργίας των Φαρµακευτικών Συλλόγων (άρθρο 55), ορίζεται ότι ο Εσωτερικός Κανονισµός του Π.Φ.Σ. υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Υγείας (άρθρο 56), προβλέπεται ότι η Γενική Συνέλευση του Π.Φ.Σ. συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές ετησίως (άρθρο 57), καθορίζεται η διαδικασία αποστολής προσκλήσεων συµµετοχής στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 58), προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των άρθρων 15 έως και 20 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου για θέµατα που αφορούν την απαρτία, την ψηφοφορία και τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 59), ρυθµίζεται ο τρόπος εκλογής των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Φ.Σ. (άρθρο 60), καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης µε οποιονδήποτε τρόπο µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 61),προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των άρθρων 33 έως και 40 του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου και τα καθήκοντα του Προέδρου, του Γραµµατέα και του Ταµίατου οργάνου (άρθρο 62), θεσπίζεται η δυνατότητα του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Φ.Σ. να προσλαµβάνει προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Συλλόγου (άρθρο 63), ορίζονται οι πόροι και τα έξοδα του Π.Φ.Σ. (άρθρο 64), εισάγεται η υποχρέωση των δηµόσιων αρχών να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στον Π.Φ.Σ. για την εκπλήρωση των σκοπώντου (άρθρο 65), προσδιορίζονται οι προδιαγραφές της σφραγίδας του Π.Φ.Σ.(άρθρο 66) και θεσπίζεται το δικαίωµα του Π.Φ.Σ. να αναλαµβάνει   µε σκοπό την τήρηση της φαρµακευτικής νοµοθεσίας και την προστασία της δηµόσιας υγείας (άρθρο 67).

     Με το Μέρος Δ΄ (άρθρα 68-76), υπό τον τίτλο «Πειθαρχικά Συµβούλια Φαρµακευτικών Συλλόγων – Ανώτατο Φαρµακευτικό Πειθαρχικό Συµβούλιο– Πειθαρχικές Διατάξεις», καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φαρµακοποιών(άρθρο 68), προβλέπεται η συγκρότηση των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων (άρθρο 69), ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την εκλογή, τη θητεία και την παραίτηση των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων (άρθρο 70), καθορίζεται η διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων και απαριθµούνται οι πειθαρχικές ποινές (άρθρο 71), θεσπίζεται ηδυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των αποφάσεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων ενώπιον του Ανώτατου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου (άρθρο 72), εισάγεται η δυνατότητα των Πειθαρχικών Συµβουλίων να επεµβαίνουν διαιτητικά προς επίλυση διαφορών που αναφύονται είτε µεταξύ φαρµακοποιών είτε µεταξύ φαρµακοποιού και τρίτου (άρθρο 73), προβλέπεται η σύσταση και η συγκρότηση του Ανώτατου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου (άρθρο 74), ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την εκλογή, τη θητεία και την παραίτησητων µελών του Ανώτατου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου (άρθρο 75) και καθιερώνεται το ασυµβίβαστο της ιδιότητας του µέλους των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Φαρµακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς µε αυτήν του µέλους του Ανώτατου Φαρµακευτικού Πειθαρχικού Συµβουλίου(άρθρο 76).  

      Διά του Μέρους Ε΄ (άρθρο 77) προβλέπεται η σύσταση και η λειτουργία του Ινστιτούτου Φαρµακευτικών Επιστηµονικών Ερευνών..."

 

      Για να δείτε το κείμενο του  υπ.αριθμ. 5041/2023  νόμου (ΦΕΚ Α΄ 87/ 8-4-2023)  όπως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,www.et.gr ,  πατήστε εδώ