Νόμος  υπ.αριμ 5073 /2023( ΦΕΚ 204 Α’  / 11-12-2023 ). Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

       Με τον  Νόμο  υπ.αριθμ. 5073/ 2023 με  τίτλο   « Νόμος  υπ.αριμ 5073 Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» , όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204 Α’  / 11-12-2023, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας, όπως ενδεικτικά σχετικά με τον  ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό  και   τη διαδικασία μεταβολής  της φορολογικής κατοικίας .

    Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιλαμβανόμενα στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων [ Για να δείτε το κείμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, όπως δημοσιεύθηκε στο www.hellenicparliament.gr ,  πατήστε εδώ   και για την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ ]:

 

     “…..Στο Μέρος Α΄ (άρθρα 1-2) καθορίζεται ο σκοπός (άρθρο 1) και το αντικείμενο (άρθρο 2) του νόμου, που αφορά την τροποποίηση υφιστάμενων και την εισαγωγή νέων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και σε άλλα φορολογικά νομοθετήματα.

       Το Μέρος Β΄ (άρθρα 3-26), υπό τον τίτλο «Διατάξεις για τον Περιορισμό της Φοροδιαφυγής και της Λαθρεμπορίας», διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 3-11) τίθενται διατάξεις για τη διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και, συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η εξόφληση του τιμήματος αγοράς ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής (άρθρο 3), ορίζονται οι συνέπειες της ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (άρθρο 4), τίθενται υποχρεώσεις τήρησης αρχείων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, προς ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/284 του Συμβουλίου (άρθρο 5), τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την επιβολή προστίμων για παραβάσεις ΦΠΑ και εξόφλησης λιανικών συναλλαγών με χρήση μετρητών άνω του προβλεπόμενου ορίου (άρθρο 6), και για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (άρθρο 7), θεσπίζονται κυρώσεις για παραβάσεις της υποχρέωσης προς ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (άρθρο 8) και για παραβάσεις των υποχρεώσεων που τίθενται με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου (άρθρο 9), ρυθμίζονται ζητήματα καταστροφής αχρησιμοποίητων αποθεμάτων εντύπων παραβόλων (άρθρο 10) και παρατείνεται η ισχύς των κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (άρθρο 11).

 

     Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 12-20) τίθενται διατάξεις για τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και, συγκεκριμένα, μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 12), τροποποιούνται οι διατάξεις για τη μεταφορά ζημιών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 13), επεκτείνονται οι περιπτώσεις χρήσης έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου(άρθρο 14), θεσπίζεται ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τα πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση (άρθρο 15), ορίζονται τα εισοδήματα που το μειώνουν (άρθρο 16), καθώς και άλλες περιπτώσεις μείωσής του (άρθρα 17 και 18), προβλέπεται ότι η ρύθμιση για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα εφαρμόζεται και σε περίπτωση φυσικών προσώπων που έπαυσαν την ατομική τους επιχείρηση και δραστηριοποιούνται μέσω μονοπρόσωπης εταιρείας (άρθρο 19), και τίθεται μεταβατική διάταξη για την προκαταβολή φόρου σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος βάσει των νέων διατάξεων (άρθρο 20).

        Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 21-23) θεσπίζονται ρυθμίσεις για τη λαθρεμπορία ενεργειακών προϊόντων και, συγκεκριμένα, τίθενται στα νομικά πρόσωπα που διαθέτουν και διακινούν ενεργειακά προϊόντα υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τα πρατήρια καυσίμων (άρθρο 21), και τροποποιούνται διατάξεις σχετικές με την επιβολή κυρώσεων σε πρατήρια καυσίμων (άρθρο 22) και με τον έλεγχο των συστημάτων εισροών - εκροών (άρθρο 23).

      Τέλος, με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 24-26) τίθενται διατάξεις για τον έλεγχο εφαρμογής της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας και, συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, για τη διαπίστωση παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας, δύναται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν συστήματα επιτήρησης με δυνατότητα λήψης και καταγραφής ήχου και εικόνας σε χώρους που διενεργούνται τελωνειακές εργασίες ή που υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση (άρθρο 24) και ότι οι ελεγκτικές ενέργειες των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, περιλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και οι συναλλαγές τους με φορολογουμένους, μπορούν να καταγράφονται με τη χρήση συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας (άρθρο 25), και θεσπίζεται χρηματική επιβράβευση για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε επώνυμες καταγγελίες που αφορούν σε στοιχεία λιανικής πώλησης μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑΔΕ (άρθρο 26).

     Το Μέρος Γ΄ (άρθρα 27-36), υπό τον τίτλο «Διατάξεις για τη Φορολόγηση Εισοδήματος από Ακίνητα», διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια.

     Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 27-29) τίθενται διατάξεις για τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και, συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, εφόσον το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων προέρχεται από περισσότερα των δύο ακίνητα, φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 27), καταργείται η απαλλαγή από ΦΠΑ των εσόδων από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και επιβάλλεται τέλος παρεπιδημούντων (άρθρο28), και ορίζεται ότι υπάγεται σε ΦΠΑ η εκμίσθωση ακινήτων για βραχυχρόνια διαμονή, αν ο εκμισθωτής διαθέτει τουλάχιστον τρία ακίνητα για βραχυχρόνια διαμονή (άρθρο 29).

       Με το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 30-36) τίθενται διατάξεις για τη φορολόγηση των ακινήτων και, συγκεκριμένα, ο φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και λοιπά καταλύματα αντικαθίσταται από το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» (άρθρο 30), τροποποιούνται ρυθμίσεις για την έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτηρίων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (άρθρο 31), ρυθμίζονται ζητήματα επιστροφής καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση ματαίωσης του συμβολαίου (άρθρο 32), ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατούνται από τον συμβολαιογράφο υπέρ του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατατίθενται σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του συμβολαιογράφου (άρθρο 33), ορίζεται ότι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή βάση δεδομένων στοιχείων ακινήτων και αξιών (άρθρο 34), καθώς και «Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων» (άρθρο 35), και τίθενται σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις (άρθρο 36).

             Με το Μέρος Δ΄ (άρθρα 37-44), υπό τον τίτλο «Απλοποίηση Διαδικασιών για τα Ειδικά Καθεστώτα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - Τροποποίηση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την επίδοση εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 37), τη μη απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε πρόσωπα που εγγράφονται στα ανωτέρω ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ (άρθρο 38), τη διαδικασία άμεσου προσδιορισμού του φόρου στο πλαίσιο των ως άνω ειδικών καθεστώτων (άρθρο 39), τη σειρά εξόφλησης των οφειλών (άρθρο 40), τους εκτελεστούς τίτλους (άρθρο 41) και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 42) που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω ειδικών καθεστώτων, καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σχετικά (άρθρο 43) και την αποσβεστική προθεσμία επιβολής τους (άρθρο 44).

          Με το Μέρος Ε΄ (άρθρα 45-52), υπό τον τίτλο «Ειδικότερες Φορολογικές Διατάξεις», ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό (άρθρο 45), στη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας (άρθρο 46), στην υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από εγγάμους (άρθρο 47), στη διάρκεια λειτουργίας και σε λοιπά θέματα οργάνωσης της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (άρθρο 48), στη μείωση του συντελεστή του φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρο 49), στη μείωση του συντελεστή του φόρου πώλησης μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (άρθρο 50), την προθεσμία για την υποβολή δήλωσης και την καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων (άρθρο 51), και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων (άρθρο 52).

      Τέλος, με το Μέρος ΣΤ΄ (άρθρο 53) ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου...."

 

     Για να δείτε το κείμενο του νόμου 5073 /2023 (ΦΕΚ 204 Α’ / 11-12-2023),όπως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,www.et.gr,  πατήστε εδώ