Ο    υπ.αριθμ. 5067 /2023  Νόμος (ΦΕΚ Α΄ 189/ 20-11-2023) για την  πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο- Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/  784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021.  

 

       Με τον  υπ.αριθμ. 5067 /2023  Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 189/ 20-11-2023) « Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/  784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την  πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» ορίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/  784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την  πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο καθώς και άλλα θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως η επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.  

        Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιλαμβανόμενα στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων [ Για να δείτε το κείμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, όπως δημοσιεύθηκε στο www.hellenicparliament.gr , πατήστε εδώ και την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ ]:

    «…Με το Μέρος Α΄ (Κεφάλαια Α΄-ΙΒ΄, άρθρα 1-23), υπό τον τίτλο «Εφαρµογή διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά µε την πρόληψη της διάδοσης τροµοκρατικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο», όπως επισηµαίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση, «επιδιώκεται η θέσπιση µέτρων εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσµατική εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απρι[1]λίου 2021 στην εθνική έννοµη τάξη σχετικά µε την πρόληψη της διάδοσης τροµοκρατικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο (L 172)». Ειδικότερα, µε το Κεφάλαιο Α΄, υπό τον τίτλο «Σκοπός και αντικείµενο» (άρθρα 1 και 2), ορίζεται:

    Στο άρθρο 1, ο διττός σκοπός του νοµοσχεδίου, που είναι, όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, α. η θέσπιση µέτρων εσωτερικού δικαίου για την αποτελεσµατική και πλήρη εφαρµογή στην εθνική έννοµη τάξη του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά µε την πρόληψη της διάδοσης τροµοκρατικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο (L 172), και β. η αντιµετώπιση της παράνοµης χρήσης των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση τροµοκρατικού περιεχοµένου στο διαδίκτυο, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στο άρθρο 2, το πολλαπλό αντικείµενο του νοµοσχεδίου, που είναι, όπως αναφέρεται σε αυτό, 1. Ο καθορισµός των εθνικών αρχών οι οποίες είναι αρµόδιες για α) την έκδοση εντολών αφαίρεσης τροµοκρατικού περιεχοµένου από το διαδίκτυο, β) τον έλεγχο των διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τροµοκρατικού περιεχοµένου από το διαδίκτυο, γ) την εποπτεία της εφαρµογής των ειδικών µέτρων από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και δ) την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 12 έως 15,αντιστοίχως. 2. Ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων των εθνικών αρχών του άρθρου 5 και η παροχή προς αυτές των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των στόχων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784. 3. Η θέσπιση αποτελεσµατικών µέσων και διαδικασιών έννοµης προστασίας των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχοµένου. 4. Η δηµιουργία µητρώου παρόχων

υπηρεσιών φιλοξενίας που είτε έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα είτε έχουν ορίσει νόµιµο αντιπρόσωπό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα, και ο καθορισµός του περιεχοµένου, του τρόπου τήρησης του µητρώου, των όρων και των προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών του µητρώου προς τις αρµόδιες αρχές ή προς τρίτους, καθώς και η θέσπιση των εγγυήσεων για

την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στο µητρώο. 5. Ο καθορισµός αναλογικών, αποτελεσµατικών και αποτρεπτικών κυρώσεων για τις πράξεις και τις παραλείψεις που συνιστούν παράβασητου Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 των άρθρων 12, 14 και 15 του παρόντος.

Με το Κεφάλαιο Β΄, υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί» (άρθρα 3 και 4), ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νοµοσχεδίου (άρθρο 3) και δίδονται οι ορισµοί των εννοιών που είναι κρίσιµες για την εφαρµογή του (άρθρο 4).

Με το Κεφάλαιο Γ΄, υπό τον τίτλο «εθνικές αρχές» (άρθρο 5) καθορίζονται οι εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή του νοµοσχεδίου.

Με το Κεφάλαιο Δ΄, υπό τον τίτλο «Εθνική αρχή έκδοσης εντολών αφαίρεσης και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τροµοκρατικού περιεχοµένου» (άρθρα 6 και 7), εισάγονται ρυθµίσεις για τις αρµοδιότητες των εθνικών αρχών έκδοσης εντολών αφαίρεσης, και ελέγχου διασυνοριακών εντολών αφαίρεσης τροµοκρατικού περιεχοµένου (άρθρο 6), και για τον ορισµό των σηµείων επαφής για την εφαρµογή των ανωτέρω, που είναι η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας (εφεξής Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (εφεξής Ε.Υ.Π.) (άρθρο 7).

 Με το Κεφάλαιο Ε΄, υπό τον τίτλο «Εθνική αρχή εποπτείας της εφαρµογής των ειδικών µέτρων του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784 και επιβολής διοικητικώνκυρώσεων, καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (εφεξής Ε.Ε.Τ.Τ.) ως εθνικής αρχής εποπτείας της εφαρµογής των ειδικών µέτρων του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΕ)2021/784, µε σκοπό την αντιµετώπιση της κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας (άρθρο 8). Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄, υπό τον τίτλο «Μητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και αρχείο εντολών αφαίρεσης» (άρθρα 9-11), ιδρύονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. µητρώο παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας (άρθρο 9) και αρχείο εντολών αφαίρεσης (άρθρο 10), και ρυθµίζονται ζητήµατα τήρησης, λειτουργίας και πρόσβασης σε αυτά (άρθρο 11). Με το Κεφάλαιο Ζ΄, υπό τον τίτλο «Ποινικές διατάξεις και κυρώσεις» (άρθρα 12-13), θεσπίζονται ποινικές διατάξεις και κυρώσεις αναφορικά µε την παράβαση της υποχρέωσης αφαίρεσης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε τροµοκρατικό περιεχόµενο σε όλα τα κράτη µέλη, το αργότερο εντός µιας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης, καθώς και αναφορικά µε την παράβαση της υποχρέωσης άµεσης ενηµέρωσης για τροµοκρατικό περιεχόµενο που συνεπάγεται επικείµενη απειλή για τη ζωή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2021/784 (άρθρο 12).

Περαιτέρω, εισάγονται ρυθµίσεις για τη συµµετοχή στις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις προσώπων µε ιδιαίτερες ιδιότητες, που προσδιορίζονται (άρθρο 13 του νοµοσχεδίου). Με το Κεφάλαιο Η΄, υπό τον τίτλο «Διοικητικές κυρώσεις» (άρθρα 14-15), ρυθµίζονται ζητήµατα διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕΤΤ σε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή που έχουν ορίσει νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εποπτικής της αρµοδιότητας, και προσδιορίζεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των ως άνω κυρώσεων (άρθρο 15). Με το Κεφάλαιο Θ΄, υπό τον τίτλο «Έννοµη προστασία παρόχων» (άρθρα 16-17), εισάγονται ρυθµίσεις για την έννοµη προστασία των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων περιεχοµένου κατά των εντολών αφαίρεσης του ως άνω περιεχοµένου (άρθρο 16), µε δικαστική προσφυγή κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. (άρθρο 17).

 Με το Κεφάλαιο Ι΄, υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις διαφάνειας» (άρθρα 18-20), εισάγονται υποχρεώσεις διαφάνειας, ιδίως µε τη σύνταξη εκθέσεων διαφάνειας, τόσο για τις αρµόδιες εθνικές αρχές (άρθρο 18) και τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας(άρθρο 19), όσο και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης (άρθρο 20). Με το Κεφάλαιο ΙΑ΄, υπό τον τίτλο «Τελικές διατάξεις» (άρθρα 21-22), ρυθµίζεται η σχέση µεταξύ των διαδικασιών του άρθρου 36Α του ν. 4689/2020 για τη δηµόσια υποκίνηση σε τέλεση τροµοκρατικού εγκλήµατος µέσω διαδικτύου, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 23 του παρόντος, και των διαδικασιών που θεσπίζονται µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2021/784 και µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις άρθρο 21), και ορίζεται η στελέχωση και η λειτουργική υποστήριξη των αρµόδιων εθνικών αρχών για την εφαρµογή του Κανονισµού (άρθρο 22).

Με το Κεφάλαιο ΙΒ΄, υπό τον τίτλο «Προσαρµογή των διατάξεων του εσωτερικούδικαίου στις προβλέψεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά µε την πρόληψη της διάδοσης τροµοκρατικού περιεχόμενου στο διαδίκτυο» προσαρµόζεται το άρθρο 36Α του ν. 4689/2020 στις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/784 (άρθρο 23).

Με το Μέρος Β΄ του νοµοσχεδίου, υπό τον τίτλο «Λοιπές επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά µε τον ανακαθορισµό των καθηκόντων των επιθεωρητών συµβούλων, την επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και την αναπλήρωση του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού του Ν. 5002/2022» (άρθρα 24-26), ρυθµίζονται λοιπά ζητήµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, καθορίζονται εκ νέου τα καθήκοντα των επιθεωρητών συµβούλων, παράλληλα µε την επιθεώρηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους, και ο τρόπος ορισµού του δικαστικού υπαλλήλου επικουρίας τους (άρθρο 24), εισάγονται τροποποιήσεις στον Κώδικα περί του κατά το άρθρο 100 του Συντάγµατος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (άρθρο 25) και καθορίζεται η αναπλήρωση του δεύτερου εισαγγελικού λειτουργού που έχει επιφορτισθεί µε την έγκριση των διατάξεων άρσης απορρήτου επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας (άρθρο 26).

Με το Μέρος Γ΄ του νοµοσχεδίου, υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου (άρθρο 27)…»

 

Για  να δείτε το κείμενο του  υπ.αριθμ. 5067 /2023  Νόμο (ΦΕΚ Α΄ 189/ 20-11-2023),όπως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,www.et.gr, πατήστε εδώ