Με τον  υπ.αριθμ. 5019/ 2023 Νόμο  (ΦΕΚ Α΄ 27/ 14-2-2023) « Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές  αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας  των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις»   καθορίζεται  ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων .

      Σύμφωνα με τα ειδικότερα περιλαμβανόμενα στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων [ Για να δείτε το κείμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, όπως δημοσιεύθηκε στο www. hellenicparliament. gr ,  πατήστε εδώ και την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ ]:

 

          « Με το Μέρος Γ΄ (άρθρα 38-49) θεσπίζονται κανόνες για την υποθαλάσσια παλαίωση οίνων.

    Σκοπός είναι η «δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στους οίνους µέσω της παλαίωσής τους, µε την καταβύθισή τους στο θαλάσσιο πυθµένα» (άρθρο 38).

       Αντικείµενο των ρυθµίσεων είναι ιδίως η διαδικασία αδειοδότησης για την υποβρύχια παλαίωση των οίνων, ο καθορισµός της θέσης πόντισης και ο έλεγχος για την επισήµανση των οίνων (άρθρο 39).

       Στο πλαίσιο αυτό τίθενται οι αναγκαίοι για την εφαρµογή των προτεινόµενων διατάξεων ορισµοί (άρθρο 40), ρυθµίζονται θέµατα αδειοδότησης της απλής χρήσης θαλάσσιου βυθού για πόντιση οίνων και οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται (άρθρο 41), θέµατα ταξινόµησης των οίνων ως Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) (άρθρο 42), διαδικασίας πόντισης (άρθρο 43), ελέγχου και συντήρησης των ποντισµένων κλωβών (άρθρο 44), ανέλκυσης των ποντισµένων οίνων (άρθρο 45), λήξης και ανανέωσης της άδειας πόντισης (άρθρο46), επισήµανσης των φιαλών µετά την ανέλκυση (άρθρο 47), ίδρυσης περιφερειακών θαλάσσιων πάρκων παλαίωσης οίνων (άρθρο 48), και παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για την εφαρµογή των ανωτέρω (άρθρο 49)…..»

        Όπως ειδικότερα  διαλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου υπ.αριθμ 5019/ 2023 (ΦΕΚ Α΄ 27/ 14-2-2023)   «…..Με το Μέρος Γ  του Νόμου  ρυθμίζεται το ζήτημα της παλαίωσης οίνων μέσω της  καταβύθισής τους στον θαλάσσιο πυθμένα.

       Πρόκειται για δραστηριότητα  ιδιαίτερα διαδεδομένη στο εξωτερικό, η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία  για τους οίνους, ιδίως σε μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και μπορεί να συνδυάσει τον οινικό πολιτισμό με τη ναυτική παράδοση…..»

 

        Για να δείτε το κείμενο του νόμου   υπ.αριθμ 5019/ 2023 (ΦΕΚ Α΄ 27/ 14-2-2023) , όπως δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό χώρο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ,www.et.gr ,  πατήστε εδώ