Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 4123/ 27-11-2017)  η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Αριθμ.προκήρυξης 1/2017) για την προκήρυξη δημοπρασίας επτά αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

   Σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην εισαγωγή της ως άνω προκήρυξης αντικείμενο της προκήρυξης είναι ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας της δημοπρασίας βάσει των αρχών της αντικειμενικότητας και με κανόνες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα , τη διαφάνεια,τη πολυφωνία και την ποιότητα στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ενώ προβλέπεται ότι οι τυπικές  και ουσιαστικές προϋποθέσεις   της αδειοδότησης και της λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου,στους οποίους θα χορηγηθούν οι προκηρυσσόμενες άδειες καθώς και οι όροι ανάκλησης των αδειών αυτών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο  οι δε συναφείς υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στα ελληνικά δικαστήρια .

    Περαιτέρω ορίζεται ότι οι άδειες προκηρύσσονται για την κάλυψη του συνόλου της Ελληνικής επικράτειας καθώς επίσης ότι  η διάρκεια ισχύος των αδειών θα είναι δεκαετής από την ημερομηνίας έκδοσης καθεμιάς από αυτές ενώ το πρόγραμμα των αδειούχων παρόχων θα μεταδίδεται υποχρεωτικά σε υψηλή ευκρίνεια (High definition) για όλη τη χρονική ισχύ της άδειας και ταυτόχρονα σε τυπική ευκρίνεια (standard definition) μέχρι της 31.12.2021.

   Επιπλέον προβλέπεται ότι σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίες κάποιες προκηρυσσόμενες άδειες παραμείνουν αδιάθετες το ΕΣΡ υποχρεούται να τις επαναπροκηρύξει με την ίδια τιμή εκκίνησης  για την ίδια κατηγορία παρόχων περιεχομένου σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση του ΕΣΡ.

   Στη συνέχεια προβλέπονται κανόνες διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας και πιο συγκεκριμένα  οι κανόνες εμπιστευτικότητας αλλά και η παραβίαση των όρων της διεξαγωγής της διαδικασίες καθώς και τις κυρώσεις.

     Αναλυτική είναι η περιγραφή της διαδικασίας υποβολής του φακέλου , των δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών δικαιολογητικών, της διαδικασίας προεπιλογής των υποψηφίων  καθώς και της διαδικασίας ανακήρυξης προσωρινών υπερθεματιστών επί υπάρξεως πλειόνων των επτά προεπιλεγέντων.

   Τέλος με λεπτομέρεια περιγράφονται η διαδικασία χορήγησης αδειών και καταβολής του τιμήματος , η διαδικασία υποβολής των εντάσεων και η δικαστική προστασία των υποψηφίων καθώς και οι όροι χορήγησης των αδειών και  οι λόγοι ανάκλησης.

    Να σημειωθεί ότι προβλέπεται  η αναλογική εφαρμογή των κανόνων συμβάσεων των δημοσίων συμβάσεων, ότι οι προβλεπόμενες από το ν.4412/2016 προδικαστικές προσφυγές των υποψηφίων ασκούνται ενώπιον του ΕΣΡ ενώ η αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκδίκαση όλων των διαφορών που αναφύονται κατά τη διαγωνιστική διαδικασία ανήκει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (άρθρο 13 παρ.7 ν. 4339/2015).

   Για να δείτε το σύνολο του κείμενο της απόφασης όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στη διαδικτυακή διεύθυνση www.et.gr πατήστε εδώ