Με αλλαγές για τη διαδικασία συναινετικής λύσης του γάμου (συναινετικό διαζύγιο) δημοσιεύθηκε την 22/12/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ο νόμος 4509/2017 , σύμφωνα με τον οποίο η συναινετική λύση του γάμου βεβαιώνεται με πράξη ενώπιον συμβολαιογράφου.

     Ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση  της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ενόψει της νέας ρύθμισης της διαδικασίας συναινετικού διαζυγίου . Εκεί θίγονται θέματα  όπως το εάν και κατά πόσο είναι συνταγματικά επιτρεπτό να ανατεθεί νομοθετικά η λύση του γάμου σε συμβολαιογράφο, κατά πόσο θα πρέπει να περιορισθεί σε περιπτώσεις απουσίας τέκνων (ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα γίνεται αναφορά σε στοιχεία συγκριτικής μελέτης  του ισχύοντος καθεστώτος σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ), εάν η λύση με συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι περιπτώσεις διεθνούς δικαιοδοσίας για την έκδοση διαζυγίου καθώς και οι περιπτώσεις διασυνοριακού διαζυγίου. [Για να δείτε το κείμενο της έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής , όπως δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο www.hellenicparliament.gr   πατήστε εδώ]

    Με βάσει τις προβλέψεις του νόμου 4509/2017  ο γάμος σύμφωνα πλέον  με το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα μπορεί να λυθεί με διαζύγιο ,το οποίο απαγγέλλεται με δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα.

    Ειδικότερα , σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 1441 AK οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο του με συμφωνία με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθένα από αυτούς από του ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή μόνο από τους πληρεξούσιους δικηγόρους εφόσον οι τελευταίοι είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Επιπλέον ορίζεται ότι  η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα τον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

    Περαιτέρω προβλέπεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται  η επιμέλειά τους , η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους με την ίδια συμφωνία ή με άλλη έγγραφη συμφωνία και υπογράφεται με τον τρόπο που προαναφέρθηκε και ισχύει για δύο έτη τουλάχιστον.

     Εν συνεχεία ορίζεται ότι συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνο αυτοί εάν είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο  και η  πληρεξουσιότητα θα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα  πριν από την υπογραφή της πράξης .

      Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία , όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια , διατροφή και επικοινωνία ανηλίκων τέκνων, αποτελεί εκτελεστό τίτλο , εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ενώ μετά τη λήξη ισχύος της  επικυρωμένης συμφωνίας μπορούν τα ίδια θέματα  να ρυθμίζονται με την ίδια διαδικασία με νέα συμφωνία με την ίδια διαδικασία .

    Να σημειωθεί  ότι η σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης πρέπει να απέχει τουλάχιστον  10  ημέρες από την υπογραφή της έγγραφης  συμφωνίας συζύγων ενώ η ημερομηνία υπογραφής της έγγραφης συμφωνίας αποδεικνύεται  , σύμφωνα και με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα  στην αιτιολογική έκθεση του νόμου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων. Αρμόδιο για το γνήσιο της υπογραφής των  συζύγων στην ως άνω έγγραφη συμφωνία είναι η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει την πράξη .[Για να δείτε το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου , όπως έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο www.hellenicparliament.gr   πατήστε εδώ ]

     Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο , όπου έχει καταχωρησθεί η σύσταση του γάμου ενώ με την αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι ο ληξίαρχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην καταχώριση της λύσης.

    Οι νέες διατάξεις λαμβάνουν μέριμνα για τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου για τις οποίες προβλέπεται ότι εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυε κατά το χρόνο της κατάθεσής τους.

    Τέλος για τη  συναινετική λύση του γάμου  με συμβολαιογραφική πράξη ειδικώς για την περίπτωση του θρησκευτικού γάμου προβλέπεται  η υποχρεωτική πνευματική λύση του  και σχετικά με αυτό, με βάση και τα περιλαμβανόμενα στην αιτιολογική σκέψη,  ακολουθείται ο τρόπος λύσης που περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να σημειωθεί ότι ο  ισχύον Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι νόμος του κράτους και πιο συγκεκριμένα ο νόμος  590/1977  (ΦΕΚ Α’146) ο οποίος στα άρθρα 49 και 50 ορίζει τα σχετικά περί γάμου και διαζυγίου . [Για να δείτε το σύνολο του νόμου , όπως είναι δημοσιευμένο στο διαδικτυακό τόπο www.et.gr  πατήστε εδώ ]

    Η λύση παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών , ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον και η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος.

 

        Για να δείτε το σύνολο του Νόμου , όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στον ιστότοπο www.et.gr  πατήστε εδώ.