Σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σύνοψη διαμεσολάβησης,   όπως δημοσιεύθηκε  στο διαδικτυακό τόπο του Συνηγόρου του Πολίτη.  

 

     «… Νέα ελεύθερη επαγγελματίας απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενη  για την απένταξή της από το πρόγραμμα ΝΕΕ με απόφαση ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ (νυν ΔΥΠΑ),  με την αιτιολογία ότι δεν υφίσταται έδρα της επιχείρησης, καθώς η νέα βεβαίωση  μίσθωσης (μέσω taxis) που προσκομίσθηκε ανέγραφε μίσθωση κατά 50% του χώρου  μόνον από τον ένα επικαρπωτή και όχι και από τους δύο, όπως ήταν το αρχικό  μισθωτήριo, και συνεπώς η μίσθωση ήταν «ανυπόστατη» και η έδρα ανύπαρκτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, κατ’ αρχάς επισήμανε στην ενδιαφερόμενη ότι έπρεπε να ασκήσει  υποχρεωτικά ένσταση/ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας του  πρώην ΟΑΕΔ, όπως ορίζεται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, απέστειλε προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ έγγραφο με το  οποίο επεσήμανε τα εξής:

Αφενός, το τυχαίο και πέραν της ευθύνης της μισθώτριας γεγονός ότι το μισθωτήριο,  κατά τον κρίσιμο χρόνο ελέγχου, ανέφερε έναν επικαρπωτή λόγω θανάτου του  δεύτερου και καθυστέρησης ολοκλήρωσης των κληρονομικών διαδικασιών.

Αφετέρου,  ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ και τη σχετική νομολογία, η μίσθωση  αλλοτρίου πράγματος είναι, σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλα έγκυρη, δεδομένου ότι η  μίσθωση συνιστά ενοχική σχέση και δεν ασκεί επιρροή στην ισχύ και λειτουργία της  σύμβασης αυτής η κυριότητα ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του  μισθίου, αρκεί ο εκμισθωτής να παραχωρήσει πράγματι τη χρήση του μισθίου στον  μισθωτή.

Συνεπώς η απένταξη της επιχείρησης για το λόγο ότι δεν διέθετε έδρα ήταν τυπικά αλλά  και ουσιαστικά εσφαλμένη, αφού μετά την παραχώρηση του χώρου από την  εκμισθώτρια, βάσει του καθ΄ όλα έγκυρου μισθωτηρίου, η επιχείρηση διέθετε συνεχώς  νόμιμη έδρα για τους σκοπούς του προγράμματος, αλλά και για κάθε άλλη έννομη  συνέπεια.

  Τελικά, και παρά την αντίθετη εισήγηση του αρμόδιου ΚΠΑ2, η αρμόδια Περιφερειακή

Διεύθυνση της ΔΥΠΑ αποδέχθηκε την ένσταση της ενδιαφερόμενης….»

 

 

     Για να δείτε το κείμενο της σύνοψης της διαμεσολάβησης όπως δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό χώρο του Συνήγορο  του Πολίτη πατήστε εδώ .